Consulta Pública Prèvia

Dilluns, 30 de desembre de 2019 a les 00:00

L’Alcaldia impulsa una nova normativa municipal amb l’objectiu de regular l’estacionament controlat de vehicles a la via pública per temps limitat i sota control horari, per tal d’afavorir la rotació de vehicles estacionats.

Ho fa en ús de les competències que li atorguen els articles 7, 39 i 40 del Text refós de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, aprovada pel RD legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, així com el RD 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Circulació, dels usos de les vies urbanes, en allò que es refereix a la parada i estacionament de vehicles, fent compatible l’equitativa distribució dels estacionaments entre tots els usuaris, amb la necessitat de fluïdesa del trànsit rodat i amb l’ús dels carrers pels vianants, així com l’establiment de mesures d’estacionament limitat, amb la finalitat de garantir la rotació dels estacionaments. També en ús de les competències que li atribueix al municipi l’article 25.2 b) de la Llei 7/1985, de Bases de règim local, i 66.3 b) del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.

L'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de les normes, preveu que amb caràcter previ a l'elaboració d’un projecte d’ordenança o reglament, s'ha de substanciar una consulta pública, a través de el portal web de l'Administració competent, en la qual es demana l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre una sèrie de qüestions.

En aquest cas es demana l'opinió sobre les qüestions següents:

  • La nova normativa permetrà l’equitativa distribució dels estacionaments existents entre tots els usuaris.
  • La manca d’espai disponible per aparcament al centre de la vila i la creixent demanda de mobilitat aconsellen la seva aprovació en aquest moment
  • Amb la nova normativa s’aconseguirà una veritable rotació dels vehicles estacionats

Les aportacions poden fer-se mitjançant INSTÀNCIA GENÈRICA a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Castellterçol, fins el 17 de gener del 2020.

Esperem la vostra participació.

Darrera actualització: 30.12.2019 | 10:22