Presentació sol·licitud càrrec Jutge de Pau substitut

Dimecres, 6 de novembre de 2019 a les 00:00

Havent-se de procedir d’acord amb el què preveu l’article 4 i següents del Reglament 3/1995 de 7 de juny,  al nomenament del càrrec de Jutge de Pau  substitut, s’obre un termini de vint dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província per a que els interessats que reuneixin les condicions exigides  puguin presentar la seva sol·licitud acompanyada de fotocòpia del DNI vigent, currículum vitae i declaració d’activitats actuals amb relació al que preveu l’article 303 de la LOPJ a la  Secretaria de l’Ajuntament .

Darrera actualització: 06.11.2019 | 13:38