DESTAQUEM

Sessió ordinària del Ple de la Corporació (núm. 4/2017) pel dimecres 24 de maig del 2017

A les 20:30 hores, a celebrar al Saló de Sessions Enric Prat de la Riba de l’Ajuntament de Castellterçol , als efectes de tractar els assumptes del següent

ORDRE DEL DIA

 

I. Part Resolutiva

 

Ø Propostes de la Secretaria - Intervenció:

 

1.- Proposta d’acord d’aprovació, si escau, de les actes de les sessions: ordinària 1/2017 celebrada el 25 de gener del 2017, ordinària 2/2017 celebrada el 22 de març del 2017 i extraordinària 3/2017 celebrada el 3 de maig del 2017.

 

2.- Restar assabentats dels decrets dictats per l’alcaldia.

 

3.- Restar assabentats dels informes d’intervenció i tresoreria corresponents al primer trimestre de l’exercici 2017.

 

Ø Propostes de la Comissió Informativa:

 

4.- Dictamen de la proposta d’acord de tancament del Registre Municipal d’unions estables de parella de l’ajuntament de Castellterçol.

5.- Dictamen de la proposta d’acord de nomenament de membre de la Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament de Castellterçol.

6.- Dictamen de la proposta d’acord d’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança de neteja i residus de Castellterçol.

II. Part de Control

7.- Mocions.

7.1.- Moció en relació a la sentència del Tribunal Constitucional relativa a l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

7.2.- Moció d’adhesió al Pacte nacional pel Referèndum.

7.3- Moció de rebuig a la sentència del TSJC: La justícia no és política.

8.- Despatx ordinari.

9.- Precs i preguntes.

 

Preinscripcions Llar d'Infants Municipal l'Espurna de Castellterçol

SELECCIÓ DE PERSONAL: AGENT CÍVIC. RESULTAT DEL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ.

A continuacíó podeu consultar l'acta del Tribunal Qualificador.

ANUNCI DE CONTRACTACIÓ

LICITACIÓ DEL CONTRACTE MENOR AMB PUBLICITAT  PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE JARDINERIA

Propera publicació del resultat de la licitació.

ANUNCI DE CONTRACTACIÓ

LICITACIÓ DEL CONTRACTE MENOR AMB PUBLICITAT  PEL SUBMINISTRAMENT DE PROJECTORS LED PEL BOSC DE CAN SEDÓ

Licitació de contractes menors amb publicitat

En data 26 d'abril del 2017 la Junta de Govern Local ha adjudicat els contractes menors següents:

OBRES: Manteniment i reparacions en el recinte de la piscina municipal, a AXIS PATRIMONI, S.L., per un import sense IVA de 16.042,34 euros, en haver resultat l'oferta econòmicament més favorable de les 5 ofertes rebudes.

SERVEIS: Suport a l'àrea de serveis a les persones, promoció de la vila i comunicació, a ESTUDI DE COMUNICACIÓ INTUS, S.L., per un import sense IVA de 11.840, en haver resultat l'oferta econòmicament més favorable de les 1 ofertes rebudes.

Aquestes adjudicacions també han estat publicades al Perfil de Contractant de l'Ajuntament de Castellterçol.

A Castellterçol, el 2 de maig del 2017

CONVOCATÒRIA: Concessió del servei de bar a la piscina municipal d'estiu.

CONVOCATÒRIA: Concessió del servei de bar al poliesportiu Joan Casanovas

Certificat moció pel suport del ple municipal al Centenari de la mort del Sr. Enric Prat de la Riba (1917/2017)

Subvencions a entitats 2017

Al BOPB del dia 9 de febrer del 2017 s'ha publicat l'anunci de convocatòria 2017 per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, en el marc de les bases reguladores per a l'atorgament de subvencions a entitats sense ànim de lucre.

El termini de presentació de sol.licituds finalitza el dia 9 de març del 2017.

Aqui podeu accedir a l'anunci de la convocatòria 2017.

Aqui podeu accedir al text íntegre de les Bases reguldores.

A continuació trobareu un fitxer descarregable amb la documentació que s'ha de presentar.

Campanya Reciclar bé té premi!

Reciclar bé té premi!

Anunci sobre una comissió de serveis

Es fa públic que l'Ajuntament de Castellterçol necessita incorporar un auxiliar administratiu a l'àrea dels Serveis Generals mitjançant una comissió de serveis per un període d'un any, prorrogable fins un màxim de dos anys. És requisit dels candidats ser funcionari de carrera de qualsevol administració pública, trobar-se en servei actiu en la categoria d'auxiliar administratiu o administratiu, i la conformitat de la seva administració d'origen.

Aquells candidats que reuneixin el perfil requerit poden enviar el seu currículum a l'adreça (Necessites javascript per veure aquest correu-e), o posar-se en contacte amb l'àrea de recursos humans de l'Ajuntament al telèfon 938666289.

A Castellterçol, el 30 de novembre del 2016

Calendari oficial de festes laborals per l'any 2017

Festes laborals 2017

Treballem per reforçar la xarxa de detecció i atenció a situacions de pobresa energètica #castellterçol #moianès

Nota informativa

Nota informativa

L'Ajuntament de Castellterçol us presenta informe amb ordre del jutjat de col.locar la bandera espanyola a les dependències municipals conforme Llei.

Comissió de Treball per l'Institut-Escola

Informem que amb data 22 de juny es posa en marxa la Comissió de Treball per l’Institut-Escola on estaran representades totes les forces polítiques, branca tècnica i branca educativa.
Comencem a treballar junts pel futur de Castellterçol.

Factura electrònica

Segons estableix la Llei 25/2013 d'Impuls de la Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures al Sector Públic, a partir del 15 de gener de 2015 les empreses proveïdores de les diferents administracions públiques estan obligades a presentar les seves factures en format electrònic, llevat d'aquelles que no superin el mil (1.000) euros.

Per fer-ho l'Ajuntament de Castellterçol ha determinat un punt únic d'entrada de factures, al qual podeu accedir a partir del següent enllaç, o bé fent click al banner e-Fact situat a la dreta de la pantalla.

https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=96

Si el proveïdor ja utilitza alguna plataforma de generació, emissió i gestió de factures-e existents pot facturar a l'administració a qui presta servei des d'aquesta, sense canvis.

Si el proveïdor no disposa de cap plataforma de facturació electrònica pot utilitzar la bústia de lliurament. Per poder generar les factures electròniques existeixen en el mercat diverses eines sense cap tipus de cost.

Enllaços d'interès

FAQ de preguntes freqüents de facturació electrònica de l'AEAT

Informació de l'AEAT sobre la digitalització certificada de factures

Eleccions Locals 2015

Resultats a Castellterçol

NOTÍCIES

No s'ha trobat cap notícia.

ACTES

No s'ha trobat cap acte.

Ajuntament de Castellterçol
Plaça Vella, 3 - 08183 - Castellterçol - Tel. 93 866 61 88 - Fax 93 866 62 68
  • RSS 2.0
  • XHTML 1.0
  • CSS 2.0