DESTAQUEM

XXXVII Cloenda Roda d'Esbarts Catalònia Infantil i Juvenil

Roda d'Esbarts

Selecció de Personal - Borsa de treball neteja

En data 27 de maig del 2016, vist el Decret de l'Alcaldia SG20160156, de data 25 d'abril del 2016, que aprova la llista modificada d'aspirants admesos definitivament, en primer lloc el Tribunal qualificador procedeix a la correcció de la prova teòrica, obligatòria i eliminatòria realitzada el passat 18 de desembre del 2015 pels 5 aspirants que van resultar admesos definitivament, amb el resultat següent:

Fase 1: Prova teòrica

X5608251T       25,50 punts.

77301711E       26 punts.

X6209832Q      21 punts.

43395991M      20,5 punts.

77309956X       26 punts.

Resultant que totes cinc aspirants han superat la puntuació mínima de 15 punts requerida a les bases de la convocatòria, es declara superada per totes tres la prova teòrica realitzada.

A continuació el tribunal qualificador procedeix a la valoració dels mèrits al·legats per les aspirants amb la seva sol·licitud de participació, d'acord amb la puntuació establerta a les Bases, amb el resultat següent:

Fase 2: Concurs de mèrits

X5608251T       3 punts.

77301711E       4 punts.

X6209832Q      0 punts.

43395991M      2 punts.

77309956X       4 punts.

En relació amb les autoavaluacions de mèrits realitzades per les aspirants, el Tribunal qualificador fa les consideracions següents:

X5608251T - Únicament s'ha valorat l'experiència professional acreditada a l'empresa privada en places de netejadora (1 punt). S'han valorat els coneixements de llengua catalana equivalents al nivell A2 (2 punts) d'acord amb la documentació aportada i el previst a l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Direcció General de Política Lingüística, modificada per l'Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril.

77301711E - S'ha valorat l'experiència professional acreditada en places de netejadora a l'administració pública (4 punts). No s'ha valorat l'experiència professional en places de netejadora a l'empresa privada en no haver arribar al mínim d'un any complet de serveis prestats. No s'han acreditat els coneixements de llengua catalana que poden ser objecte de valoració d'acord amb el previst a l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Direcció General de Política Lingüística, modificada per l'Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril.

X6209832Q - No s'ha valorat l'experiència professional en places de netejadora a l'administració pública en no haver arribar al mínim d'un any complet de serveis prestats.       No s'ha valorat l'experiència professional en places de netejadora a l'empresa privada en no haver arribar al mínim d'un any complet de serveis prestats.

43395991M - S'ha valorat l'experiència professional acreditada en places de netejadora a l'administració pública (2 punts). No s'han acreditat els coneixements de llengua catalana que poden ser objecte de valoració d'acord amb el previst a l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Direcció General de Política Lingüística, modificada per l'Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril.

77309956X - S'han valorat els coneixements de llengua catalana equivalents al nivell B2 (4 punts) d'acord amb la documentació aportada i el previst a l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Direcció General de Política Lingüística, modificada per l'Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril.  No s'ha acreditat cap mena d'experiència laboral.

En tots els supòsits no s'han valorat cap dels curos i titulacions que s'acreditaven i que no es trobaven relacionats directament amb les funcions corresponents al lloc de treball.

Atès que d'acord amb les Bases, s'haurà d'obtenir almenys 2 punts en la fase de concurs de mèrits per a poder formar part de la borsa, el Tribunal declara excloses del procés les aspirants següents:

X6209832Q      0 punts.

Finalment el Tribunal qualificador conforma la llista provisional de les puntuacions obtingudes per les persones aspirants a la Borsa, de major a menor puntuació total.

77301711E       30 punts.

77309956X       30 punts.

X5608251T       28,50 punts.

43395991M      22,5 punts.

Atès que s'ha produït un empat entres les puntuacions obtingudes per les persones aspirants en primer i segon lloc, i a manca de previsió expressa a les bases de la convocatòria, el Tribunal ha acordar per servir els següents criteris de desempat:

Primer criteri: Millor puntuació obtinguda en la fase 2 (Concurs de mèrits).

Segon Criteri:  Millor puntuació obtinguda en la fase 1 (Prova teòrica).

Tercer criteri: En cas de persistir l'empat tindrà preferència la persona candidata de major edat.

El resultat de l'aplicació del primer criteri de desempat és el següent:

77301711E       26 punts.

77309956X       26 punts.

Atesa la persistència de l'empat el resultat de l'aplicació del segon criteri de desempat és el següent:

77301711E       4 punts.

77309956X       4 punts.

Atesa la persistència de l'empat el resultat de l'aplicació del tercer criteri de desempat és el següent:

77301711E       23-01-1965

77309956X       14-02-1978

Així doncs el tribunal aprova la llista provisional de les puntuacions obtingudes per les persones aspirants a la Borsa, de major a menor puntuació total, que es publicarà al tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i al lloc web.

Valoració final

1.- 77301711E              30 punts.

2.- 77309956X              30 punts.

3.- X5608251T             28,50 punts.

4.- 43395991M             22,5 punts.

Les persones aspirants disposaran d'un termini de cinc dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la llista, per al·legar les rectificacions pertinents sobre la valoració total provisional del procediment selectiu, les quals es resoldran en el termini de cinc dies, en el qual es publicarà la llista definitiva. En cas contrari, s'entendrà elevada a definitiva.

A Castellterçol, el 31 de maig del 2016

Convocatòries: Concessió de serveis de bars per a la temporada d'estiu

Resta oberta la convocatoria de sengles procediments de concurrencia per a la selecció de concessionaris per l'ús privatiu del domini públic local per la prestació del servei de bar en diferents espais de domini públic durant l'estiu del 2016, a la piscina municipal i al recinte del poliesportiu municipal, respectivament.

Els plecs de clàusules es poden recollir a les oficines de l'Ajuntament (Pl. Vella, 3) o descarregar-se a continuació.

El termini de presentació de propostes finalitza:

- pel servei de bar a la piscina municipal, el 3 de juny del 2016.

- pel servei de bar al recinte del poliesportiu municipal, el 17 de juny del 2016.

A Castellterçol, el 18 de maig del 2016

Fogueres de Sant Joan

Fogueres de Sant Joan

Programa d'arrenjament d'habitatges per a la gent gran. Àrea d'Atenció a les Persones.

Convocatòria Parelles Dansa 2016

Primavera Saludable

Selecció de personal - Llar d'Infants

La llista dels candidats admesos i exclosos provisionalment al procediment de selecció per a la formació de la borsa de treball es publicaran properament.

A Castellterçol, el 15 d'abril del 2016

Nova convocatòria de programa Clima 2016

Oberta la convocatòria per poder accedir a la venda d'emissions de CO2, projecte impulsat pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i gestionat per l'Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central.

Campanya de donació de sang.

Donació de sang

La donació de sang va anar molt bé. Resum:
56 donacions
1 oferiment
4 donants nous
Moltes gràcies a tots els donants!
Fins la propera!

Signatura Convenis

El passat dilluns dia 30 de novembre de 2015 es va signar el conveni amb CÀRITAS.

El passat dilluns dia 4 de gener es van signar els convenis amb HOTEL IOCANDI i amb l'empresa TRESMES ECO ACTIVA, S.L.

Calendari oficial de festes laborals per l'any 2016

Nota informativa

Nota informativa

L'Ajuntament de Castellterçol us presenta informe amb ordre del jutjat de col.locar la bandera espanyola a les dependències municipals conforme Llei.

L'Ajuntament de Castellterçol informa:

Canvis a les preferències de pas

En coherència amb la restricció de pas de vehicles que té el tram del carrer Rocacorba entre el carrer Mestre Joan Mercadé i el carrer Call Fondo, a partir del proper dimecres dia 23 de setembre canviaran les preferències de pas en les següents cruïlles:

- Carrer Mestre Joan Mercadé i Carrer Rocacorba
- Carrer Call Fondo i Carrer Rocacorba

Adjuntem un plànol explicatiu i us demanem que sigueu respectuosos amb la nova senyalització, i que en els primers dies, aneu especialment amb compte en aquestes cruïlles.

Comissió de Treball per l'Institut-Escola

Informem que amb data 22 de juny es posa en marxa la Comissió de Treball per l’Institut-Escola on estaran representades totes les forces polítiques, branca tècnica i branca educativa.
Comencem a treballar junts pel futur de Castellterçol.

Eleccions Locals 2015

Resultats a Castellterçol

Factura electrònica

Segons estableix la Llei 25/2013 d'Impuls de la Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures al Sector Públic, a partir del 15 de gener de 2015 les empreses proveïdores de les diferents administracions públiques estan obligades a presentar les seves factures en format electrònic, llevat d'aquelles que no superin el mil (1.000) euros.

Per fer-ho l'Ajuntament de Castellterçol ha determinat un punt únic d'entrada de factures, al qual podeu accedir a partir del següent enllaç, o bé fent click al banner e-Fact situat a la dreta de la pantalla.

https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=96

Si el proveïdor ja utilitza alguna plataforma de generació, emissió i gestió de factures-e existents pot facturar a l'administració a qui presta servei des d'aquesta, sense canvis.

Si el proveïdor no disposa de cap plataforma de facturació electrònica pot utilitzar la bústia de lliurament. Per poder generar les factures electròniques existeixen en el mercat diverses eines sense cap tipus de cost.

Enllaços d'interès

FAQ de preguntes freqüents de facturació electrònica de l'AEAT

Informació de l'AEAT sobre la digitalització certificada de factures

NOTÍCIES

No s'ha trobat cap notícia.

ACTES

No s'ha trobat cap acte.

Ajuntament de Castellterçol
Plaça Vella, 3 - 08183 - Castellterçol - Tel. 93 866 61 88 - Fax 93 866 62 68
  • RSS 2.0
  • XHTML 1.0
  • CSS 2.0