DESTAQUEM

Convocatòria de personal: Auxiliar de recepció

En compliment del que es preveu a les bases de la convocatòria del procés de selecció per a la provisió provisional d’un lloc de treball d’auxiliar de recepció vacant a la plantilla de personal funcionari, aprovades per Decret de l’Alcaldia SG20160256 de 17 de juny del 2016, publicades en el BOPB de data 1 de juliol del 2016, així com l’anunci de la convocatòria publicat al DOGC núm. 7153, de data 1 de juliol del 2016, en data d'avui l'Alcadia ha resolt aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos.

Aspirants admesos / Haurà de realitzar la prova de coneixements de català

39381853B / SI

46561066G / NO

39350651C / NO

52421907P / NO

46034773C / NO

52400793P / NO

33933358D / NO

38132237P / NO

37286586K / NO

45431587D / NO

77742726N / NO

52158080Z / NO

46756663D / NO

44981265G / NO

53033395H / NO

46771532C / NO

 

46826042C / NO

Aspirants exclosos definitivament:

Cap.

Igualment es convoca als aspirants admesos a la realització de les proves primera i segona de les que consta el procés selectiu el dilluns 5 de setembre del 2016 a partir de les 10:00 hores a l’Ajuntament de Castellterçol (Pl. Vella, 3), d’acord amb la següent programació:

10:00 hores.- Primera prova. Tests aptitudinals (obligatòria i eliminatòria).

12:00 hores.- Segona prova. Coneixements de llengua catalana (obligatòria i eliminatòria).

 

La correcció de la segona prova quedarà condicionada a la superació de la primera prova, en ser aquesta de caràcter eliminatori.

Els aspirants que no compareguin en el lloc, la data i l’hora assenyalats seran definitivament exclosos del procés selectiu.

A Castellterçol, el 16 d'agost del 2016

Agenda i properes activitats

Agenda mes d'agost

Futbol fang

Full Informatiu Núm. 12

Selecció de personal - Llar d'Infants

En data d'avui l'Alcaldia ha aprovat la llista dels candidats admesos i exclosos provisionalment al procediment de selecció per a la formació de la borsa de treball de persones candidates a cobrir, en règim d'interinitat, els llocs de treball vacants i substitucions a la Llar d'Infants Municipal de Castellterçol.

Aspirants admesos:

78096929S

77746807E

77746266X

77100803L

53029465K

48044734B

47976333N

47854899H

47794480C

47274458M

47160933P

46981863Q

46797019T

46719691K

46413860K

45986627J

44770257K

43682562L

43174490V

39718802X

39390418C

39385759F

39382627A

38857016B

33952717W

Aspirants exclosos:

44858545N – No acredita estar en disposició del certificat de nivell de suficiència de llengua catalana o equivalent (C1). L’acreditació presentada correspon al nivell elemental (B2).

39382044H - No acredita estar en disposició del certificat de nivell de suficiència de llengua catalana o equivalent (C1).

Els defectes esmenables de les sol·licituds dels aspirants exclosos es poden justificar en el termini de 10 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació a la web municipal d’aquesta resolució.

A Castellterçol, el 4 d'agost del 2016

XXXII Fira d'Artesania de la Festa Major de Castellterçol 2016

I Concurs pintura en petit format de la Comarca del Moianès

1

2

Estudi del Transport Públic de la nova comarca del Moianès

Estudi de la Millora del Transport Públic

La Direcció General de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Moianès estan realitzant aquest estudi. 

Aquesta és una gran oportunitat per fer les vostres aportacions i propostes de millora!

Podeu fer-ho de dues maneres: 
- Contestant l'enquesta
- Fent aportacions al mail:(Necessites javascript per veure aquest correu-e)

Festa Major Castellterçol 2016

FM16

Presentem els Nous Preus i Horaris estiu 2016. Piscina Municipal Castellterçol. Inici 18 juny juntament amb Festa de l'Esport.

Horaris - Abonaments

Nota informativa

Nota informativa

L'Ajuntament de Castellterçol us presenta informe amb ordre del jutjat de col.locar la bandera espanyola a les dependències municipals conforme Llei.

Comissió de Treball per l'Institut-Escola

Informem que amb data 22 de juny es posa en marxa la Comissió de Treball per l’Institut-Escola on estaran representades totes les forces polítiques, branca tècnica i branca educativa.
Comencem a treballar junts pel futur de Castellterçol.

Eleccions Locals 2015

Resultats a Castellterçol

Factura electrònica

Segons estableix la Llei 25/2013 d'Impuls de la Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures al Sector Públic, a partir del 15 de gener de 2015 les empreses proveïdores de les diferents administracions públiques estan obligades a presentar les seves factures en format electrònic, llevat d'aquelles que no superin el mil (1.000) euros.

Per fer-ho l'Ajuntament de Castellterçol ha determinat un punt únic d'entrada de factures, al qual podeu accedir a partir del següent enllaç, o bé fent click al banner e-Fact situat a la dreta de la pantalla.

https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=96

Si el proveïdor ja utilitza alguna plataforma de generació, emissió i gestió de factures-e existents pot facturar a l'administració a qui presta servei des d'aquesta, sense canvis.

Si el proveïdor no disposa de cap plataforma de facturació electrònica pot utilitzar la bústia de lliurament. Per poder generar les factures electròniques existeixen en el mercat diverses eines sense cap tipus de cost.

Enllaços d'interès

FAQ de preguntes freqüents de facturació electrònica de l'AEAT

Informació de l'AEAT sobre la digitalització certificada de factures

NOTÍCIES

No s'ha trobat cap notícia.

ACTES

No s'ha trobat cap acte.

Ajuntament de Castellterçol
Plaça Vella, 3 - 08183 - Castellterçol - Tel. 93 866 61 88 - Fax 93 866 62 68
  • RSS 2.0
  • XHTML 1.0
  • CSS 2.0