DESTAQUEM

Preinscripcions Llar d'Infants Municipal l'Espurna de Castellterçol

Llar d'Infants

Del 4 al 15 de maig. Curs 2015 - 2016

Contractació de personal temporal: piscina d'estiu

Per Decret de l'alcaldia de data 10 d'abril del 2015 s'han aprovat les bases de la convocatòria per a la selecció de personal per a desenvolupar les tasques corresponents a 2 socorristes titulats, 2 auxiliars de recepció i administració, i 2 oficials de manteniment per a la piscina municipal d'estiu.

La convocatòria ha estat publicada al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) núm. 6855, de data 21 d'abril del 2015. El termini de presentació de sol.licituds de participació al Registre General de l'Ajuntament de Castellterçol (Pl. Vella, 3)  finalitza l'11 de maig del 2015.

Provisió temporal de la plaça i lloc de treball d'arquitecte

El Tribunal Qualificador del procés de selecció mitjançant el sistema de concurs oposició, per a la provisió d'una plaça com a personal interí del lloc de treball d'arquitecte municipal, s'ha reunit a les 9 hores del dia 22 d'abril del 2015 a dependències municipals. L'objecte de la sessió és la realització de la prova pràctica de caràcter eliminatori corresponent a la fase d'oposició. Han estat convocats a la realització de la mateixa els candidats admesos definitivament.

Quan és un quart de deu del matí son cridats els candidats següents:

44000665D.- No es presenta.

45464496M.- Es presenta i realitza la prova.

44009180Z.- No es presenta.

47160666V.- No es presenta.

47715950N.- No es presenta.

46122146Q.- Es presenta i realitza la prova.

53129280Q.- No es presenta.

44191321H.- No es presenta.

46656434Z.- No es presenta.

46971999L.- Es presenta i realitza la prova.

47813634S.- No es presenta.

77102607Y.- Es presenta i realitza la prova.

46758110F.- No es presenta.

77745899B.- No es presenta.

46664979A.- No es presenta.

38134410L.- Es presenta i realitza la prova.

43408539H.- No es presenta.

39354261L.- No es presenta.

33884069D.- Es presenta i realitza la prova.

44983558C.- No es presenta.

X05646691F.- No es presenta.

39703865T.- No es presenta.

47617355H.- Es presenta i realitza la prova.

33957055Q.- Es presenta i realitza la prova.

Un cop realitzada la prova pràctica el Tribunal procedeix a dur a terme la valoració de les vuit proves corresponents als candidats que s'han presentat i que l'han realitzat. D'acord amb el previst a les bases reguladores del procés, la prova pràctica es qualificarà sobre un màxim de 30 punts. Igualment s'estableix que l'aspirant haurà d'obtenir un mínim del 50% de la seva valoració per a ser proposat per l'òrgan seleccionador.

Realitzada la valoració de la prova realitzada per cadascun dels candidats, consistent en la resolució de 4 exercicis dels 5 proposats pel Tribunal, els resultats obtinguts han estat els següents:

45464496M - 18,75 punts.

46122146Q - 10,125 punts.

46971999L - 13,5 punts.

77102607Y - 15 punts.

38134410L - 11,25 punts.

33884069D - 15,75 punts.

47617355H - 12,375 punts.

33957055Q - 16,125 punts.

A la vista dels resultats, els candidats que han superat la fase d'oposició del procés son els següents:

45464496M - 18,75 punts.

77102607Y - 15 punts.

33884069D - 15,75 punts.

33957055Q - 16,125 punts.

D'acord amb el previst a les bases reguladores del procés, els candidats que han superat la fase d'oposició son requerits a presentar, en el termini de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquests resultats al lloc web municipal www.castelltersol.cat, el seu currículum vitae i la documentació acreditativa dels mèrits valorables que s'especifica a la base vuitena.

(El termini finalitza el dia 7 de maig del 2015)

Aquesta documentació s'haurà de presentar al Registre General de l'Ajuntament, o bé trametre-la per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Totes les còpies de la documentació que presentin hauran d'estar compulsades, d'acord amb el requerit per l'article 38.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Finalment el Tribunal ha acordat assenyalar pel proper dia 13 de maig del 2015, a les 9 hores, la seva següent sessió als efectes de procedir a la valoració del currículum dels aspirants que han superat la fase d'oposició, d'acord amb el barem que es recull a les bases reguladores del procés.

Pel que fa a la realització de l'entrevista personal, els candidats son convocats segons el següent calendari:

Dimecres 13 de maig del 2015

45464496M - 12:00 hores.

77102607Y - 12:30 hores.

33884069D - 13:00 hores.

33957055Q - 13:30 hores.

A Castellterçol, el 24 d'abril del 2015

El Terçol

Ja podeu accedir al darrer Butlletí d'Informació Municipal El Terçol.

Procés participatiu per la creació de la comarca del Moianès

Aquest són els resultats de cada municipi:

Calders: 41,26% de participació – 281 sí / 51 no / 1 blanc / 2 altres

Castellcir: 46,5% de participació – 237 sí / 23 no / 1 blanc

Collsuspina: 68.4% de participació – 95 sí/ 84 no / 7 blanc

Castellterçol: 43,39% de participació – 629 sí / 227 no / 16 blanc / 8 altres

Monistrol de Calders: 45% de participació – 178 sí / 84 no / 4 blanc / 7 altres

L’Estany: 64% de participació – 195 sí / 18 no / 9 blanc / 3 altres

Granera: 59,45% de participació – 42 sí / 2 no

Sant Quirze Safaja: 31,31% de participació – 136 sí / 16 no / 3 blanc

Santa Maria d’Oló: 67.22% de participació – 326 sí / 266 no / 11 blanc / 8 altres

Moià: 45.70% de participació – 2.028 sí / 70 no / 42 blanc / 40 altres

Adhereix-te a la declaració de principis per a la nova comarca del Moianès

Adhereix-te a la declaració de principis per a la nova comarca del Moianès

DECLARACIÓ DE PRINCIPIS PER A LA CREACIÓ DE LA COMARCA DEL MOIANÈS

Hi ha moments en la història dels pobles i de les nacions que són especialment transcendents perquè les decisions que s’hi prenen determinenel futur dels seus ciutadans.

Els deu pobles que avui conformen la comarca natural del Moianès estem vivint un d’aquests moments; tenim al nostre abast fer possible una aspiració reivindicada per diferents ciutadans, alcaldes i regidors al llarg de la història: que el Moianès esdevingui comarca política i administrativa.

Estem convençuts que aquesta nova realitat serà una oportunitat pels ciutadans del territori, i per això, amb la responsabilitat que comporta viure aquest present, volem posar de manifest una sèrie de principis fonamentals que conformaran l’eix vertebradorde la futura comarca del Moianès. Principis que, a més de servir de base per desplegar tot el potencial de la nova comarca, hauran de ser presents en el seu recorregut.

 • DEMOCRÀCIA. El respecte a totes les opinions i  l’actitud  oberta a escoltar i considerar amb interès qualsevol aportació de la ciutadania serà sempre present en l’òrgan de govern. El debat lliure i constructiu així com l’esforç pel consens han de ser la pauta.
 • SERVEI A LES PERSONES I AL TERRITORI. La creació de la comarca del Moianès respon a la voluntat de ser un instrument de servei a les persones i al territori. Amb l’objectiu principal de millorar les condicions de vida de la seva ciutadania, es dissenyarà, a  través del Pla d’Acció Comarcal, un Pla Estratègic que permeti continuar amb el desenvolupament d’aquest territori
 • BON GOVERN. Entenent que la tasca de governar és una de les més nobles sempre que vagi dirigida per l’ideal de servir a la comunitat i a l’interès general, s’evitarà qualsevol situació que pretengui fer prevaldre els interessos personals, per damunt dels col·lectius. Per aquest motiu, les compensacions dels càrrecs de govern, en cas d’existir, seran justes però que evitin la professionalització. Alhora s’ha de procurar la limitació dels mandats.
 • RESPECTE A LA PLURALITAT. Fa 20 anys que el territori del Moianès es governa sota la fórmula de representativitat equitativa entre municipis. Dins del marc legal existent, adaptarem el reglament orgànic comarcal per a mantenir un model que permeti actuar responent a les necessitats del conjunt del territori i que asseguri la pluralitat política de l’òrgan de govern.
 • PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Les persones podran participar en els afers de la vida pública d’un territori, aportant els seus punts de vista, els seus coneixements i recursos, i compartint la responsabilitat en la presa de decisions. Mitjançant l’espai que ofereix el reglament orgànic comarcal crearem espais de participació ciutadana que actuïn com a pont entre el plenari i la ciutadania, formacions polítiques, empreses, entitats,...
 • PROXIMITAT A LA CIUTADANIA. Uns serveis pròxims a la ciutadania faciliten es seu accés i suposen una millora en la qualitat de vida de les persones. Al Moianès es mantindrà la prestació de serveis descentralitzada i itinerant a cada municipi que fa 20 anys que duem a terme.
 • TRANSPARÈNCIA. La informació referent a la planificació, presa de decisions i execució de les accions de l’activitat comarcal seran facilitades, dins del marc legal existent, a petició de qualsevol representant polític, social o ciutadà a títol individual. De la mateixa manera estarà a l’abast a través dels mitjans creats a tal efecte.
 • EFICIÈNCIA, EFICÀCIA I RACIONALITZACIÓ. En l’acompliment de la finalitat bàsica del servei a les persones i al territori, cal organitzar els recursos disponibles per a assolir , els millors resultats. El treball conjunt dels municipis per a la prestació de serveis respondrà als criteris d’eficiència, eficàcia i racionalització amb el conseqüent estalvi d’esforços i recursos, evitant-se duplicitats amb altres organismes, així com despeses innecessàries.
 • SOSTENIBILITAT ECONÒMICA. Les actuacions de la comarca del Moianès es planificaran i executaran sota aquest principi per preservar la capacitat de desenvolupament de la generació actual i generacions futures
 • RESPECTE AL TERRITORI I AL SEU ENTORN NATURAL. El Moianès gaudeix d’un medi natural ric i singular que s’ha de preservar. Per això, s’ha de fer compatible el necessari desenvolupament agrícola, industrial i de serveis, amb aquest patrimoni natural.

El Moianès, 6 de març de 2015

https://docs.google.com/forms/d/13ZvqZBGQeELnPM4z4mcNyu75KfpZlxdj3kmDHzws-qw/viewform?usp=send_form

Factura electrònica

Segons estableix la Llei 25/2013 d'Impuls de la Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures al Sector Públic, a partir del 15 de gener de 2015 les empreses proveïdores de les diferents administracions públiques estan obligades a presentar les seves factures en format electrònic, llevat d'aquelles que no superin el mil (1.000) euros.

Per fer-ho l'Ajuntament de Castellterçol ha determinat un punt únic d'entrada de factures, al qual podeu accedir a partir del següent enllaç, o bé fent click al banner e-Fact situat a la dreta de la pantalla.

https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=96

Si el proveïdor ja utilitza alguna plataforma de generació, emissió i gestió de factures-e existents pot facturar a l'administració a qui presta servei des d'aquesta, sense canvis.

Si el proveïdor no disposa de cap plataforma de facturació electrònica pot utilitzar la bústia de lliurament. Per poder generar les factures electròniques existeixen en el mercat diverses eines sense cap tipus de cost.

Enllaços d'interès

FAQ de preguntes freqüents de facturació electrònica de l'AEAT

Informació de l'AEAT sobre la digitalització certificada de factures

Obertura del nou Espai de Lectura

El passat dimecres dia 18 de febrer, va obrir les portes el nou espai de trobada i lectura situat a la Plaça Vella, núm 5 bx.

En aquest nou Espai de Lectura podeu trobar connexió gratuïta a Internet, Wi-Fi / diaris / revistes / reculls de premsa / guies.

És un espai adient per fer reunions, xerrades, cursos, deures, exposicions.

Equipament amb projector, pantalla, etc.

Horari:

De dilluns a divendres de les 16:30 hores a les 19:30 hores.

Més informació: municipi / equipaments / culturals / Espai de lectura.

PROPERAMENT INAUGURACIÓ OFICIAL.

Novetat! Nota de premsa del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques del 26 de febrer.

Hisenda exclou de l’obligació de declarar per l’Impost de Societats a les entitats amb ingressos anuals inferiors a 50.000 euros, sempre que l’import total dels ingressos corresponents a rendes no exemptes no superi 2000 euros anuals i que totes les seves rendes no exemptes estiguin sotmeses a retenció.

 

DESPESES ANDORRA PRESSUPOSTOS

En els darrers plens hi ha hagut polèmica en relació als viatges realitzats per l’anterior equip de govern de CIU a Andorra els anys 2003 i 2006. La portaveu de CIU, Sra. Anna Fornell va negar enèrgicament i rotundament que l'Ajuntament hagués pagat les despeses del viatge.

Us adjuntem els justificants de pagament realitzats als regidors de CIU i a la secretària-interventora en aquell moment en concepte de quilometratge, peatge túnel, allotjament i restaurant.

L'equip de govern informa: POUM

Tenim la confirmació oficial de l’anul·lació del POUM.

En data 30 de setembre de 2014 ha sortit publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’edicte pel qual es fa pública la sentència dictada per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que estima el recurs interposat a nom de la senyora Assumpta Rafel Guarro i els senyors Antoni de Padua Rafel Guarro i Eduardo Robles Corcuera i anul·la el POUM de Castellterçol que havia estat aprovat definitivament per la Generalitat de Catalunya. Per tant, a partir d’aquesta publicació torna a estar vigent el Pla General d’Ordenació Urbana de l’any 1981.

A continuació podeu accedir al contingut íntegre de la sentència.

Es confirma la mala gestió de CIU:

Donem a conèixer el resum del cost de la revisió del planejament. Amb els números a la mà, només podem concloure que ha estat una mala gestió tan urbanística com econòmica per part de l’equip de govern del CIU ja que aquestes despeses les hem hagut d’assumir tots els castellterçolencs.

A continuació podeu accedir a diferents documents on es reflecteixen les despeses.

L'aigua de les fonts naturals de Castellterçol: Sense garantia sanitària.

El mes de març de 2014, per part de l'Oficina Tècnica d'Avaluació i Gestió Ambiental de la Diputació de Barcelona, s'han realitzat analítiques de l'aigua de sis fonts del nostre terme municipal. S'han analitzat paràmetres microbiològics i químics.

Els resultats de les anàlisis han estat els següents:

- Font de la Vinyota: AIGUA NO APTA PEL CONSUM HUMÀ.

- Font del Prat del Pou: Aigua sense garantia sanitària.

- Font de l'Àngel: Aigua sense garantia sanitària.

- Font del Pontarró: Aigua sense garantia sanitària.

- Font de Sant Antoni: Aigua sense garantia sanitària.

- Font del Viver: Aigua sense garantia sanitària.

L'aigua de les fonts sense garantia sanitària es recomana no fer-la servir pel consum humà.

NOTÍCIES

ACTES

No s'ha trobat cap acte.

Ajuntament de Castellterçol
Plaça Vella, 3 - 08183 - Castellterçol - Tel. 93 866 61 88 - Fax 93 866 62 68
 • RSS 2.0
 • XHTML 1.0
 • CSS 2.0