DESTAQUEM

Ple Municipal

Per Decret de l'alcaldia SG20160385, de data 23 de setembre de 2016, s'ha resolt convocar una sessió ordinària del Ple de la Corporació (núm. 6/2016) pel dimecres 28 de setembre del 2016, a les vint hores i trenta minuts, a celebrar a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial, als efectes de tractar els assumptes del següent ORDRE DEL DIA

I. Part Resolutiva

Propostes de la Secretaria - Intervenció:

1.- Proposta d'acord d'aprovació, si escau, de l'acta de la sessió ordinària 5/2016, celebrada el 27 de juliol del 2016.

2.- Restar assabentats dels decrets dictats per l'alcaldia.

Propostes de la Comissió Informativa:

3.- Dictamen de la proposta d'acord d'aprovació inicial de la modificació de crèdit 7/2016 del pressupost de la Corporació.

II. Part de Control

4.- Mocions.

5.- Despatx ordinari.

6.- Precs i preguntes.

El que es comunica per a general coneixement.

Obertura Curs Escolar i Trobada Solidària LaRange

Obertura Curs Escolar Castellterçol 2016-2017

Trobada Solidària 4x4 LaRange

Full Informatiu Núm. 13

Full informatiu. Num13.

Full informatiu. Num13.1.

Convocatòria de personal: Auxiliar de recepció

En data 9 de setembre del 2016 s'han administrat les proves quarta i cinquena de les que formen part del procés selectiu (prova d'ofimàtica i avaluació de les competències professionals, respectivament), ambdues obligatòries i de caràcter eliminatori, obtenint els candidats els resultats següents:

Prova quarta (ofimàtica):

52421907P: 17 punts.

52158080Z: 15,50 punts.

33933358D: 18 punts.

Prova cinquena (avaluació de les competències professionals):

52421907P: 4 punts.

52158080Z: 4,5 punts.

33933358D: 3,5 punts.

Resultat final del procés de selecció:

IDENTIFICADOR

PROVA PRIMERA

PROVA QUARTA

PROVA CINQUENA

TOTAL

52421907P

6,56

17

4

27,56

52158080Z

6,06

15,50

4,5

26,06

33933358D

6,69

18

3,5

28,19

A la vista dels resultat final, la Comissió de Valoració ha formulat proposta de nomenament com funcionari interí del candidat: 33933358D.

Atès que la resta de candidats han superat el procés de selecció, la Comissió de Valoració ha proposat que els mateixos, per ordre de la puntuació obtinguda, passin a constituir una borsa per a futurs nomenaments o contractacions que hagin de donar resposta a les necessitats de l'Ajuntament de Castellterçol en la categoria d'auxiliar administratiu.

A Castellterçol, el 12 de setembre del 2016

Agenda Setembre 2016

Agenda Setembre 2016

Selecció de personal - Llar d'Infants

En data d'avui l'Alcaldia ha aprovat la llista dels candidats admesos i exclosos provisionalment al procediment de selecció per a la formació de la borsa de treball de persones candidates a cobrir, en règim d'interinitat, els llocs de treball vacants i substitucions a la Llar d'Infants Municipal de Castellterçol.

Aspirants admesos:

78096929S

77746807E

77746266X

77100803L

53029465K

48044734B

47976333N

47854899H

47794480C

47274458M

47160933P

46981863Q

46797019T

46719691K

46413860K

45986627J

44770257K

43682562L

43174490V

39718802X

39390418C

39385759F

39382627A

38857016B

33952717W

Aspirants exclosos:

44858545N – No acredita estar en disposició del certificat de nivell de suficiència de llengua catalana o equivalent (C1). L’acreditació presentada correspon al nivell elemental (B2).

39382044H - No acredita estar en disposició del certificat de nivell de suficiència de llengua catalana o equivalent (C1).

Els defectes esmenables de les sol·licituds dels aspirants exclosos es poden justificar en el termini de 10 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació a la web municipal d’aquesta resolució.

A Castellterçol, el 4 d'agost del 2016

Nota informativa

Nota informativa

L'Ajuntament de Castellterçol us presenta informe amb ordre del jutjat de col.locar la bandera espanyola a les dependències municipals conforme Llei.

Comissió de Treball per l'Institut-Escola

Informem que amb data 22 de juny es posa en marxa la Comissió de Treball per l’Institut-Escola on estaran representades totes les forces polítiques, branca tècnica i branca educativa.
Comencem a treballar junts pel futur de Castellterçol.

Eleccions Locals 2015

Resultats a Castellterçol

Factura electrònica

Segons estableix la Llei 25/2013 d'Impuls de la Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures al Sector Públic, a partir del 15 de gener de 2015 les empreses proveïdores de les diferents administracions públiques estan obligades a presentar les seves factures en format electrònic, llevat d'aquelles que no superin el mil (1.000) euros.

Per fer-ho l'Ajuntament de Castellterçol ha determinat un punt únic d'entrada de factures, al qual podeu accedir a partir del següent enllaç, o bé fent click al banner e-Fact situat a la dreta de la pantalla.

https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=96

Si el proveïdor ja utilitza alguna plataforma de generació, emissió i gestió de factures-e existents pot facturar a l'administració a qui presta servei des d'aquesta, sense canvis.

Si el proveïdor no disposa de cap plataforma de facturació electrònica pot utilitzar la bústia de lliurament. Per poder generar les factures electròniques existeixen en el mercat diverses eines sense cap tipus de cost.

Enllaços d'interès

FAQ de preguntes freqüents de facturació electrònica de l'AEAT

Informació de l'AEAT sobre la digitalització certificada de factures

NOTÍCIES

No s'ha trobat cap notícia.

ACTES

No s'ha trobat cap acte.

Ajuntament de Castellterçol
Plaça Vella, 3 - 08183 - Castellterçol - Tel. 93 866 61 88 - Fax 93 866 62 68
  • RSS 2.0
  • XHTML 1.0
  • CSS 2.0