DESTAQUEM

Assemblea Entitats 18 de febrer a les 20:30 hores a Cal Recader

Assemblea Entitats

Programes d'ocupació per a joves

Ocupació Joves

Full informatiu Núm. 6. Gener 2016.

Full informatiu

Full informatiu

Borsa de treball: Netejador/a

En data 18 de gener del 2016 el Tribunal qualificador ha procedit a la correcció de la prova teòrica, obligatòria i eliminatòria realitzada el passat 18 de desembre del 2015 per les 3 aspirants que van resultar admeses definitivament, amb el resultat següent:

Fase 1: Prova teòrica

39501488T.- 25,50 punts.

77301711E.-  24 punts.

47107769C.- 20 punts.

Resultant que totes tres aspirants han superat la puntuació mínima de 15 punts requerida a les bases de la convocatòria, el Tribunal declara superada per totes tres la prova teòrica realitzada.

A continuació el tribunal qualificador procedeix a la valoració dels mèrits al·legats per les aspirants amb la seva sol·licitud de participació, d'acord amb la puntuació establerta a les Bases, amb el resultat següent:

Fase 2: Concurs de mèrits

39501488T.- 0 punts.

77301711E.- 0 punts.

47107769C.- 4,5 punts

En relació amb les autoavaluacions de mèrits formulades per les aspirants, el Tribunal qualificador fa les consideracions següents:

39501488T.- L'experiència a l'empresa privada no és avaluable atès que no resulta acreditada mitjançant vida laboral acompanyada de còpia del contracte. El coneixement de llengua catalana no és avaluable atès que no s'acredita d'acord amb cap dels supòsits previstos a l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Direcció General de Política Lingüística, modificada per l'Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril.

77301711E.- L'experiència a l'administració pública no és avaluable atès que no arriba a l'any complet de serveis prestats i reconeguts. L'experiència a l'empresa privada no és avaluable atès que no arriba a l'any complet de serveis prestats i reconegut.

47107769C.-  L'experiència a l'administració pública no és avaluable atès que no arriba a l'any complet de serveis prestats i reconeguts. Cap dels curos i titulacions que s'acrediten es troben relacionats directament amb les funcions corresponents al lloc de treball, i per això no és avaluable.

Atès que d'acord amb les Bases, s'haurà d'obtenir almenys 2 punts en la fase de concurs de mèrits per a poder formar part de la borsa, el Tribunal declara excloses del procés les aspirants següents:

39501488T.- 0 punts.

77301711E.- 0 punts.

Finalment el Tribunal qualificador aprova la llista provisional de les puntuacions obtingudes per les persones aspirants a la Borsa, de major a menor puntuació total.

Valoració final

47107769C.- 24,5 punts.

Les persones aspirants disposaran d'un termini de cinc dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la llista, per al·legar les rectificacions pertinents sobre la valoració total provisional del procediment selectiu, les quals es resoldran en el termini de cinc dies, en el qual es publicarà la llista definitiva. En cas contrari, s'entendrà elevada a definitiva.

El Tribunal qualificador elevarà la llista definitiva a l'Alcaldia per a la constitució mitjançant Decret de la borsa de treball de neteja. Aquesta es publicarà en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la pàgina web www.castelltersol.cat

A Castellterçol, el 25 de gener del 2016

Signatura Convenis

El passat dilluns dia 4 de gener es van signar els convenis amb HOTEL IOCANDI i amb l'empresa TRESMES ECO ACTIVA, S.L.

Signatura Conveni Càritas

Signatura del conveni amb Càritas que va tenir lloc dilluns 30 de novembre de 2015

Calendari oficial de festes laborals per l'any 2016

Carta informativa sobre obertura dels serveis del Consorci

Nota informativa

Nota informativa

L'Ajuntament de Castellterçol us presenta informe amb ordre del jutjat de col.locar la bandera espanyola a les dependències municipals conforme Llei.

L'Ajuntament de Castellterçol informa:

Canvis a les preferències de pas

En coherència amb la restricció de pas de vehicles que té el tram del carrer Rocacorba entre el carrer Mestre Joan Mercadé i el carrer Call Fondo, a partir del proper dimecres dia 23 de setembre canviaran les preferències de pas en les següents cruïlles:

- Carrer Mestre Joan Mercadé i Carrer Rocacorba
- Carrer Call Fondo i Carrer Rocacorba

Adjuntem un plànol explicatiu i us demanem que sigueu respectuosos amb la nova senyalització, i que en els primers dies, aneu especialment amb compte en aquestes cruïlles.

Comissió de Treball per l'Institut-Escola

Informem que amb data 22 de juny es posa en marxa la Comissió de Treball per l’Institut-Escola on estaran representades totes les forces polítiques, branca tècnica i branca educativa.
Comencem a treballar junts pel futur de Castellterçol.

Eleccions Locals 2015

Resultats a Castellterçol

Factura electrònica

Segons estableix la Llei 25/2013 d'Impuls de la Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures al Sector Públic, a partir del 15 de gener de 2015 les empreses proveïdores de les diferents administracions públiques estan obligades a presentar les seves factures en format electrònic, llevat d'aquelles que no superin el mil (1.000) euros.

Per fer-ho l'Ajuntament de Castellterçol ha determinat un punt únic d'entrada de factures, al qual podeu accedir a partir del següent enllaç, o bé fent click al banner e-Fact situat a la dreta de la pantalla.

https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=96

Si el proveïdor ja utilitza alguna plataforma de generació, emissió i gestió de factures-e existents pot facturar a l'administració a qui presta servei des d'aquesta, sense canvis.

Si el proveïdor no disposa de cap plataforma de facturació electrònica pot utilitzar la bústia de lliurament. Per poder generar les factures electròniques existeixen en el mercat diverses eines sense cap tipus de cost.

Enllaços d'interès

FAQ de preguntes freqüents de facturació electrònica de l'AEAT

Informació de l'AEAT sobre la digitalització certificada de factures

NOTÍCIES

No s'ha trobat cap notícia.

ACTES

No s'ha trobat cap acte.

Ajuntament de Castellterçol
Plaça Vella, 3 - 08183 - Castellterçol - Tel. 93 866 61 88 - Fax 93 866 62 68
  • RSS 2.0
  • XHTML 1.0
  • CSS 2.0