Impostos

Ordenances Fiscals Any 2020

0

ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS

1

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

2

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

3

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA

4

IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS

5

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

7

TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L’ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES A TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSIBLE I PELS CONTROLS POSTERIORS A L’INICI DE LES ACTIVITATS

8

TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENTIRIS LOCALS, CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCAL

9

TAXA PER RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D’ESCOMBRARIES I ALTRES RESIDUS URBANS

11

TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

12

TAXA APROFITAMENTS ESPECIALS EMPRESES EXPLOTADORES DE SUBMINISTRAMENTS QUE AFECTIN LA GENERALITAT DEL VEÏNAT

14

TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES RESERVES DE VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA

15

OCUPACIO DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB  TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA

16

TAXA PER PARADES, BARRAQUES,CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS I RODATGES CINEMATOGRÀFIC  

17

CONTRIBUCIONS ESPECIALS

18

TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LLAR D’INFANTS MUNICIPAL

19

PREU PÚBLIC  PRESTACIÓ SERVEI ESTADES A LA RESIDÈNCIA MUNICIPAL JOSEP BRUGAROLAS

21

PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ESPORTIUS A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS

22

TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA

24

TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS, ESTÍNTOLS, BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES

25

PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN ESPAIS MUNICIPALS

Gestió dels vostres impostos

Aquí podreu realitzar fàcilment i en qualsevol moment les vostres consultes i tràmits sobre els tributs i altres ingressos que l'Ajuntament té delegats a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Per Internet

L'Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona té delegades les funcions de gestió i de cobrament dels principals tributs municipals.

Anar-hi  

Presencialment o per telèfon

Si preferiu fer qualsevol consulta i/o pagament personalment us podeu adreçar a qualsevol oficina de gestió tributaria o bé trucar per telèfon.

L'oficina més propera al municipi de Ajuntament de Castellterçol és l'Oficina de Gestió Tributària de Caldes de Montbui.

Font i Boet, 7
08140 Caldes de Montbui
Tel.934 729 108
orgt.caldesm@diba.cat

Darrera actualització: 20.12.2019 | 10:25
Darrera actualització: 20.12.2019 | 10:25