Convocatòria del procés de selecció per a la provisió provisional d'un lloc de treball d'auxiliar de recepció.

Dilluns, 7 de juny de 2021 a les 08:40

Les persones aspirants disposen per a presentar la sol·licitud del termini de vint dies naturals, a comptar des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, fins el 28 de juny dle 2021.

Per Decret de l'Alcaldia 252/2021, de data 19 de maig del 2021, s'han aprovat les Bases de la convocatòria del procés selectiu per a la provisió provisional d'un lloc de treball d'Auxiliar de recepció, vacant de la plantilla de personal de funcionari d'aquesta corporació, del Grup C2, nivell 12 i complement específic segons RLT vigent.

Igualment s'ha aprovat la convocatòria del procés de selecció. Al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de data 31 de maig del 2021 s'han publicat íntegrament les bases reguladores de la convocatòria.

La formalització de la sol·licitud s'ha de fer, per mitjans electrònics, al Registre General de l'Ajuntament de Castellterçol.

Caldrà fer servir el model d'instància normalitzada que es posarà a disposició de les persones interessades a la web municipal.

Les persones aspirants disposaran per a presentar la sol·licitud del termini de vint dies naturals, a comptar des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Darrera actualització: 07.06.2021 | 08:42