Sol·licita les subvencions de lloguer per a majors de 65 anys

Dimecres, 2 de març de 2022 a les 00:00

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya​ ha obert el termini de sol·licitud fins el 29 d'abril de 2022.

Ja es poden sol·licitar les subvencions de lloguer per a persones majors de 65 anys. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya va obrir aquest divendres el termini, que s'allargarà fins el 29 d'abril de 2022. Es tracta d'un ajut per a persones titulars d’un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent a Catalunya, que durant aquest any 2022 tinguin 65 anys o més i estiguin en risc d’exclusió social. En el cas de Sentmenat, com tots els municipis de la demarcació de Barcelona, el preu del lloguer no pot superar els 800€ mensuals.

Per fer la tramitació més fàcil a tothom, l'Oficina Local d'Habitatge del Moianès ajudarà a gestionar les sol·licituds de les ajudes per al pagament del lloguer. Si necessites ajuda, truca al 938 301 418.

En tot cas, també es pot presentar la sol·licitud telemàticament al web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Altres requisits i aspectes importants a tenir en compte són els següents:

  • Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
  • Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de la presentació de la sol·licitud
  • Pagar el lloguer, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud, per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, rebut emès per l’administrador de la finca, ingrés en compte o bizum. No s’accepta cap altre tipus de pagament en metàl·lic.
  • Al rebut ha de constar com a mínim: la identificació de qui paga, de qui cobra, l’import del lloguer i la mensualitat corresponent.
  • Acreditar que l’arrendatari ha pagat la fiança a l’arrendador
  • No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb l’article 13 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  • Complir les obligacions tributàries amb l’Estat , la Generalitat i la Seguretat Social

L’import de la subvenció pot ser de:

  • Import màxim: 200 €/ mes ( 2.400 € anuals)
  • Import mínim: 20 € / mes ( 240 € anuals)
  • Si l’import de l’ajut és igual a l’import de la renda de lloguer, la quantia de la subvenció serà del 40% de l’import de la renda de lloguer.
Darrera actualització: 02.03.2022 | 11:15