Alcaldia

Competències d'alcaldia

 • Representar a l’Ajuntament.
 • Dirigir el govern i l'administració municipals.
 • Convocar i presidir les sessions del Ple, de la Junta de Govern Local i de qualsevol altre òrgan municipal i decidir els empats amb vot de qualitat.
 • Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.
 • Publicar, executar i fer complir els acords municipals.
 • Dictar bans i vetllar perquè es compleixin.
 • El desenvolupament de la gestió econòmica.
 • Aprovar les bases de les proves per seleccionar el personal.
 • Exercir la direcció superior de tot el personal de la corporació i acordar el seu nomenament i sancions.
 • Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en el cas de catàstrofe o d'infortunis públics o de greu perill d'aquests, les mesures necessàries i adequades.
 • L'adquisició de béns i drets, quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, i també l'alienació del patrimoni.
 • Altres atribucions que expressament li atribueixen les lleis i les que la legislació assigna al municipi i no atribueix a altres òrgans municipals.

Composició:

L'alcaldia està formada per l'alcalde president i tres tinences d'alcaldia.

Durant el mandat 2023-2027, el càrrec d'alcalde president recau en l'Il·lm. Sr. Toni Massot, del Grup Municipal de Castell en Positiu..

Figura de l'alcalde o alcaldessa

L'alcalde o alcaldessa és el President o Presidenta de la Corporació i el Cap de l’Administració Municipal.

Les competències de l'alcalde o alcaldessa són de caràcter essencialment executiu i de gestió. Estan determinades a l'article 53 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

L'alcalde o alcaldessa té la potestat de, si així ho considera oportú, delegar l’exercici de determinades de les seves atribucions a la Junta de Govern Local, en els/les tinents d'alcalde o en els/les regidors/es (exceptuant aquelles que es troben previstes a l'article 53.3 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya).

Els únics requisits que han d'acomplir aquestes delegacions són especificar clarament el seu abast, determinant els assumptes que aquestes comprenen, les potestats que es deleguen i les condicions concretes del seu exercici.

L'alcalde o alcaldessa pot revocar en qualsevol moment les delegacions de competències que hagi atorgat prèviament.

Tinences d'alcaldia

Els/les tinents d’alcalde són òrgans unipersonals de caràcter necessari, els quals són lliurement designats i remoguts per l’alcalde o alcaldessa entre els membres que composen el Govern Municipal. Els/les Tinents d’Alcalde substitueixen automàticament a l’Alcaldia, per ordre estricte de nomenaments, en els casos de vacant, absència, malaltia o impediment que l’impossibiliti per a l’exercici de les seves funcions.

El nombre de tinents d’alcalde és de lliure elecció per l’alcalde o alcaldessa. En cas que hi hagi més d’un/a tinent, com a mínim, s’haurà de designar el/la Primer tinent d’alcalde, per tal de garantir la substitució automàtica de l’alcalde o alcaldessa en els casos de vacant, absència, malaltia o qualsevol altre impossibilitat. 

Darrera actualització: 20.06.2023 | 08:55
Darrera actualització: 20.06.2023 | 08:55