Modificacions pressupostàries

Al llarg de la legislatura, el Ple municipal pot modificar el pressupost mitjançant modificacions de crèdit.

Aquestes es poden produir per diferents raons: canvis en els objectius inicials, insuficient dotació d’un o de diversos crèdits o bé per la seva duració temporal.

En la documentació adjunta es poden consultar els expedients de les modificacions de crèdit realitzades durant l’exercici pressupostari actual i anteriors, d'acord amb el que disposa l'article 169 i 179.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

També es poden consultar al Portal de Transparència, en aquest enllaç.

Darrera actualització: 28.03.2022 | 12:28
Darrera actualització: 28.03.2022 | 12:28