Nova sessió ordinària del Ple el proper 24 de maig

Divendres, 20 de maig de 2022 a les 00:00

Es convoca una nova sessió ordinària del Ple municipal pel proper dimarts 24 de maig, a les 20.30 h. a través de mitjans telemàtics.

L'ordre del dia de la sessió ordinària d'aquest mes de maig serà el següent:

A) Part resolutiva

1. Aprovació , si escau, de l'acta de la sessió anterior 2/2022 celebrada el dia 22 de març de 2022
2. Dictamen de la proposta d’acord d’aprovació de les pròrrogues del Conveni de desplegament de l’atribució de l’exercici de la competència de l’Ajuntament de Castellterçol de gestió dels residus municipals i dels residus comercials al Consorci per a la gestió dels residus del Vallès Oriental, aprovat el 17 de desembre del 2008, i acords complementaris
3. Dictamen de la proposta d’acord d’aprovació de la minuta del nou Conveni de desplegament de l’atribució de l’exercici de la competència de l’Ajuntament de Castellterçol de gestió dels residus municipals i dels residus comercials al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, i acords complementaris (Exp. 301/2020)
4. Dictamen de la proposta d’acord de nomenament del càrrec de Jutge de Pau Titular de Castellterçol
5. Dictamen de la proposta d’acord de cancel.lació de la garantia definitiva d’un contracte d’obres
6. Dictamen de la proposta d'acord d'aprovació del calendari de festes locals per l'any 2023
7. Dictamen de la proposta d'acord de resolució d'un expedient d’honors i distincions de l’Ajuntament de Castellterçol (Exp. 333/2022)

B) Activitat de control

8. Restar assabentats dels Decrets dictats per l'Alcaldia, i dels reparaments formulats per la Intervenció
9. Restar assabentats de l’estat d’execució del pressupost del primer trimestre de l'exercici 2022
10.Restar assabentats dels informes d'Intervenció i Tresoreria corresponents al primer trimestre de l'exercici 2022
11.Restar assabentats de l'Informe Resum Anual de l'exercici 2021 sobre el control intern elaborat per la Intervenció
12.Mocions
13.Despatx ordinari

C) Precs i preguntes

La sessió es podrà seguir a través de Youtube, a l'enllaç https://cutt.ly/8RmShC8.

Darrera actualització: 24.05.2022 | 11:49