Resum plens

En aquest apartat podeu consultar les notícies i la informació relativa al desenvolupament de les diferents sessions del Ple Municipal. A la documentació adjunta hi consten de manera resumida els acords presos pel Ple, la rendició de comptes de l’acció del Govern, les resolucions de Govern aprovades o rebutjades i les respectives votacions i/o posicionaments dels diferents Grups Municipals durant la sessió.

Per poder consultar la transcripció íntegre dels Plens, accediu a les Actes oficials que trobareu al Portal de Transparència des de l’apartat  Actes del Ple Municipal  d’aquesta pàgina web

Crònica del Ple ordinari del 24 de maig de 2022


Llegeix la crònica AQUÍ

Crònica del Ple ordinari del 26 de juliol de 2022


Llegeix la crònica AQUÍ

Crònica del Ple ordinari de 22 de novembre del 2022


La sessió de ple ordinari d'aquest dimarts, 22 de novembre, va comptar amb l'assistència de 10 dels 11 regidors que conformen el consistori. L'única absència va ser de la regidora Roser Galí.

El Ple va començar amb l'aprovació per unanimitat de l'entrada per urgència de la proposta d'acord per sol·licitar la declaració de la comarca del Moianès com a comarca de muntanya i acords complementaris, que més tard es va debatre.

L'aprovació dels diferents punts de l'ordre del dia va ser la següent:

1. Aprovació, si escau, de les actes anteriors, sessió ordinària 6/2022 celebrada el dia 27 de setembre de 2022, i sessió extraordinària i urgent 7/2022 celebrada el dia 25 d'octubre de 2022

Votacions a favor: 10

Votacions en contra: 0

Abstencions: 0

2. Dictamen de la proposta d’acord d’aprovació inicial del pressupost, de la plantilla i de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament per a l’exercici 2023 (Exp. 819/2022)

Votacions a favor: 7

Votacions en contra: 3

Abstencions: 0

3. Dictamen de la proposta d’acord en relació amb un conveni interadministratiu amb la Generalitat de Catalunya ( Exp. 872/2022)

Votacions a favor: 10

Votacions en contra: 0

Abstencions: 0

4. Restar assabentats dels Decrets dictats per l'Alcaldia, i dels reparaments formulats per la Intervenció

5. Restar assabentats de l’estat d’execució del pressupost del tercer trimestre de l'exercici 2022 (Exp. 477_2022)

6. Restar assabentats dels informes d'Intervenció i Tresoreria corresponents al tercer trimestre de l'exercici 2022 (Exp. 373_2022)

 

Crònica del Ple ordinari del 27 de setembre de 2022


La sessió de ple ordinari d'aquest dimarts, 27 de setembre, va comptar amb l'assistència dels 11 regidors que conformen el consistori.

L'aprovació dels diferents punts de l'ordre del dia va ser la següent:

1. Aprovació, si escau, de les actes anteriors, sessió ordinària 6/2022 celebrada el dia 27 de setembre de 2022, i sessió extraordinària i urgent 7/2022 celebrada el dia 25 d'octubre de 2022

Aprovada per unanimitat

2. Dictamen de la proposta d’acord d’aprovació inicial de la modificació decrèdit 6/2022 del pressupost general de la Corporació ( Exp. 843/2022)

Aprovada per unanimitat

3. Dictamen de la proposta d’acord de modificació de l’Ordenança Fiscalreguladora de la Taxa per la prestació del servei d’escola bressol municipal peradaptar-la a allò previst a la DA 17a. de la Llei 2/2021, del 29 de desembre, demesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic ( Exp. 796/2022)

Aprovada per unanimitat

4. Dictamen de la proposta d’acord d’aprovació de la minuta del Conveni Marcde col•laboració amb el Consell Comarcal del Moianès per a la coordinació, lacooperació i la col•laboració en matèria de serveis socials i altres programesrelatius al benestar social 2022-2025 ( exp. 825/2022)

Aprovada per unanimitat

5. Dictamen de la proposta d’acord de ratificació de la modificació dels Estatutsdel Consorci Besòs Tordera ( Exp. 817/2022)

Aprovada per unanimitat

6. Dictamen de la proposta d’acord d’aprovació d’un expedient d’honors idistincions de l’Ajuntament de Castellterçol (Exp. 800/2022)

Aprovada per unanimitat

Darrera actualització: 24.02.2023 | 12:14
Darrera actualització: 24.02.2023 | 12:14