Pressupost

El Pressupost Municipal és el principal document econòmic de l'Ajuntament. Conté la previsió dels ingressos (les previsions de drets) i de les despeses (les obligacions contretes) que es liquidaran durant el seu exercici, que és l’any natural.

Segons l'article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, el ple de la corporació ha d’aprovar definitivament el pressupost general abans del dia 31 de desembre de l’any anterior al de l’exercici en què s’hagi d’aplicar.

El pressupost de l'Ajuntament es pot consultar detalladament al Portal de Transparència, en aquest enllaç. Allà està desglossat clarament en representacions gràfiques tant d'ingressos com de despeses, tant pel que fa a aquest any com en els anteriors.

Darrera actualització: 23.01.2024 | 21:10
Darrera actualització: 23.01.2024 | 21:10