Pressupost

El Pressupost Municipal és el principal document econòmic de l'Ajuntament. Conté la previsió dels ingressos (les previsions de drets) i de les despeses (les obligacions contretes) que es liquidaran durant el seu exercici, que és l’any natural.

Segons l'article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, el ple de la corporació ha d’aprovar definitivament el pressupost general abans del dia 31 de desembre de l’any anterior al de l’exercici en què s’hagi d’aplicar.

El pressupost de l'Ajuntament es pot consultar detalladament al Portal de Transparència, en aquest enllaç. Allà està desglossat clarament en representacions gràfiques tant d'ingressos com de despeses, tant pel que fa a aquest any com en els anteriors.

Pressupost de l'any en curs

El pressupost de l’Ajuntament de Castellterçol per l’any 2022 serà de 2.715.911,16 euros, és a dir, un 5,71% inferior al d’aquest any 2021, que en xifres equival a 164.569 euros menys. Aquesta reducció es produeix a causa de l’aplicació de la sentència del Tribunal Constitucional, dictada el 26 d’octubre i publicada el 2 de novembre, a l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua), més un ajust en la previsió de la mateixa ordenança.

Totes les partides aprovades són importants, però es destaca l’increment de les partides per la reactivació econòmica local, subvencions entitats, servei a les persones i s’afegeix una nova màquina escombradora per facilitar i agilitzar la neteja dels carrers. En el pla d’inversions es destaca la reforma i adequació de l’equipament de les escoles velles, els treballs de restauració dels gegants i nans, la instal·lació de noves senyalístiques de turisme i patrimoni de les rutes pas a pas, així com l’adequació d’un nou camí esportiu.

L’equip de govern va argumentar que, tot i les dificultats, treballarà per mantenir l’equilibri i poder seguir la línia de treball que tenia pensat en aquesta legislatura i per això seguirà molt de prop totes les subvencions que puguin sortir des de els diferents ens per poder-se aprofitar. Ara mateix en tenen dos de localitzades i s’està esperant la resolució per part de la Diputació de Barcelona, per un valor aproximat de 100.000€.

Darrera actualització: 25.03.2022 | 08:11
Darrera actualització: 25.03.2022 | 08:11