Comissió especial de comptes

El nou Ajuntament, constituït el 15 de juny de 2019, va nomenar en la sessió extraordinària celebrada el 9 de juliol de 2019 els membres de la Comissió Especial de Comptes.

Competències de la Comissió de comptes:

D’acord amb l’article 58 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya, la Comissió Especial de Comptes té les atribucions següents:

  • L'examen, l'estudi i l'informe dels comptes anuals de la corporació. Aquests queden integrats pel compte general del pressupost, el compte d'administració del patrimoni, el compte de valors independents i auxiliars de pressupost i els comptes d'entitats o organismes municipals de gestió.
  • La comissió pot requerir, per mitjà de l'alcalde o alcaldessa, la documentació complementària que consideri necessària i la presencia dels membres i els funcionaris de la corporació especialment relacionats amb els comptes que s'analitzin.
  • Les competències de la comissió especial de comptes s'entenen sens perjudici de les que corresponen al Tribunal de Cuentas i a la Sindicatura de Comptes, d'acord amb llur legislació específica.

Composició:

La comissió és integrada per membres de tots els grups polítics integrants de la corporació. El nombre de membres és proporcional a la seva representativitat en l'ajuntament o igual per a cada grup. En aquest últim cas s'aplica el sistema de vot ponderat. Realitzada la proposta de nomenament per part dels grups municipals representats al consistori, Alcaldia proposa nomenar els següents regidors com a representants de cada grup:

Grup Municipal CeP: Daniel Cabana i Domínguez

Grup Municipal JxCat: Oriol Prats i Griera

La proposta de nomenament va ser sotmesa a votació i es va aprovar per unanimitat amb un total de 10 vots a favor.

Darrera actualització: 02.09.2020 | 13:28
Darrera actualització: 02.09.2020 | 13:28