Crònica del Ple ordinari del 26 de juliol de 2022

Dilluns, 1 d’agost de 2022

La sessió de ple ordinari d'aquest dimarts, 26 de juliol, va comptar amb l'assistència de 9 dels 11 regidors que conformen el consistori. Les absències va ser del 2on tinent d'Alcalde Toni Massot i la regidora Roser Galí.

El Ple va començar la intervenció del regidor de JuntsXCatalunya Oriol Prats sobre la moció d'Amnistia i Determinació que serà presentada formalment al setembre, tot esperant a l'acord de totes les forces polítiques.

D'altra banda, el regidor Aleix Roca juntament amb el 1er tinent d'Alcalde, Daniel Cabana, van anunciar una moció sobre la comunicació que seria presentada a partir de setembre per acabar de treballar-la.

 

1.Aprovació , si escau, de les actes de les sessions anteriors 3/2022 celebrada el dia 24 de maig i 4/2022 celebrada el dia 5 de juliol

Aprovada per unanimitat

 

2.Proposta d'acord d'aprovació de les xifres oficials de població a 1 de gener de 2022 (Exp. 287/2022)

L'alcalde de Castellterçol, Isaac Burgos, ha exposat el nombre total de població a data de l'1 de gener de 2022. En concret, hi ha 2655 ciutadans i ciutadanes: 1360 homes i 1295 dones.

Aprovada per unanimitat

 

3.Dictamen de la proposta d'acord d'aprovació del Compte General de la Corporació corresponent a l'exercici 2021 (Exp 197/2022)

Aprovada per unanimitat

 

4.Dictamen de la proposta d'acord d'aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Castellterçol per a l'adaptació dels usos establerts al Pla Especial de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable, i acords complementaris (Exp. 137/2021)

L'alcalde Isaac Burgos va exposar els punts 4 i 5 a la vegada. El 3er tinent d'Alcalde, Marc Romero, demana l'aprovació dels dos expedients. Romero recorda que es van demanar els informes sectorials, tècnics i jurídics per portar a terme les modificacions pertinents. Ara que compten amb aquests recursos declara que, en cas que el Ple aprovi la proposta, faltaria l'aprovació definitiva per part de la Comissió d'Urbanisme. 

D'altra banda, pel que fa el catàleg de masies, Romero informa que es va demanar l'informe sectorial. Recorda també que es van rebre al·legacions de particulars que han estat estimades als informes tècnics i jurídics. 

La regidora Mònica Rovira afirma que les dues apreciacions o aclariments que va demanar incorporar a l'informe sobre la no suspensió de les llicències han quedat reflectits. Per tant, anuncia el seu vot favorable dels dos punts.

Aprovada per unanimitat

 

5.Dictamen de la proposta d'acord d'aprovació provisional del Pla Especial de Masies i Cases Rurals en sòl no urbanitzable, i acords complementaris ( Exp. 136/2021)

Aprovada per unanimitat

 

6.Dictamen de la proposta d'acord per deixar sense efecte l'aprovació inicial de la modificació puntual del PGOU de Castellterçol en l'àmbit del Polígon Industrial "El Vapor", i acords complementaris (Exp. 1157/2020)

El 3er tinent d'alcalde va exposar el següent punt contextualitzant la proposta d'acord. Recorda que, inicialment, aquesta modificació puntual del PGOU va quedar aprovada, però es van presentar al·legacions per part de particulars. Per tant, els serveis tècnics, jurídics i redactors van estimar que calia una modificació substancial sobre la viabilitat econòmica. Així doncs, Romero va exposar que demanava deixar sense efecte l'aprovació inicial per treballar en una nova aproximació econòmica.

En aquest sentit, la regidora de JuntsxCatalunya Mònica Rovira, va declarar que el vot del seu grup seria l'abstenció, ja que consideren que tenint en compte el temps que ha transcorregut, s'hauria d'haver redactat ja un document ferm incorporant les al·legacions fetes.

Vots a favor: 6

Abstencions: 3

 

7.Dictamen de la proposta d'acord d'aprovació de la liquidació corresponent a l'exercici 2021 del contracte de concessió administrativa d'obra pública per a l'execució de les obres de substitució de la xarxa de distribució d'aigua al casc de la població, i la gestió del servei de subministrament domiciliari d'aigua potable del Municipi de Castellterçol ( Exp. 475/2020)

L’alcalde Isaac Burgos exposa el punt 7 informant sobre el cànon del passat any 2021 que ascendeix a 33592,79 euros €

Aprovada per unanimitat

8.Ratificació del Decret de l'Alcaldia núm. 372/2022 de 14 de juny, pel qual es resolt l'adhesió de Castellterçol al Grup D'acció Local " Associació pel desenvolupament Rural de la Catalunya Central " (Exp. 619_2022)

L’alcalde Isaac Burgos exposa que es va redactar i aprovar el Decret de l'Alcaldia núm. 372/2022 de 14 de juny per poder demanar subvencions de caràcter europeu. Segons els Estatuts però, per poder optar a aquest tipus de subvencions cal ratificar-les abans al Ple.

Aprovat per unanimitat

Darrera actualització: 13.09.2022 | 14:07