Nova sessió extraordinària del Ple Municipal, dimarts 11 de juliol

Dilluns, 10 de juliol de 2023 a les 00:00

Es convoca una nova sessió extraordinària del Ple municipal pel proper demà dimarts 11 de juliol, a les 20.30 h.

A) Part resolutiva
1. Presa de possessió de la Regidora del grup Esquerra Republicana de Catalunya –Acord Municipal (ERC-AM), Sra. Meritxell Benedí Altés.
2. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió de constitució de la Corporació celebrada el 17 de juny de 2023 i de l'acta sessió extraordinària del 27 de juny de 2023 del sorteig membres meses electorals de maig de 2023.
3. Restar assabentats de les resolucions de l'alcaldia en matèria de nomenament de membres de la Junta de Govern Local, de Tinents d'Alcalde (DEC 518_2023), així com de les delegacions que l'alcaldia ha estimat oportú acordar a la JGL (DEC. 519_2023) i als Regidors (DEC 545_2023).
4. Restar assabentats de l'acord d'aprovació del règim de sessions de la Junta de Govern Local.
5. Restar assabentats de la constitució dels grups polítics municipals i dels seus portaveus designats (Dec. 547_2023).
6. Proposta d’acord d’aprovació del règim de sessions del ple municipal i de la resta d’òrgans col•legiats de la corporació (Exp. 707_2023).
7. Proposta d’acord de delegació de competències del Ple en la Junta de Govern Local.
8. Proposta d’acord de nomenament dels membres de la Comissió Informativa del Ple Municipal.
9. Proposta d'acord de nomenament dels membres de la Comissió especial de comptes.
10. Proposta d'acord de nomenament de representants de la Corporació als òrgans col·legiats que siguin competència del Ple (Exp. 614/2023).
11. Proposta d’acord d’establiment del règim de dedicacions, retribucions i assistències dels membres de la corporació.

Darrera actualització: 24.07.2023 | 15:30