Nova sessió ordinària del Ple municipal

Divendres, 19 de gener de 2024

Es convoca una nova sessió ordinària del Ple municipal per al proper dimarts 23 de gener a les 20:30 h.

A)    PART RESOLUTIVA

1.    Aprovació , si escau, de l'acta de la sessió anterior, ordinària 12/2023 celebrada el dia
30 de novembre de 2023
2.    Dictamen de la proposta d’acord d’aprovació del Pla Estratègic de Subvencions de l’
Ajuntament de Castellterçol per període 2024-2027
3.    Dictamen de la proposta d’acord d’adjudicació del contracte de subministrament d’una
eina de gestió documental i tramitació electrònica d’expedients administratius que doni
desposta a les exigències de la normativa en matèria d’administració electrònica, i
acords complementaris (Exp.585/2023)
4.    Proposta d’acord de pròrroga del contracte de serveis de gestió administrativa,
esportiva i de neteja de les instal·lacions esportives municipals (pavelló, pista
poliesportiva de l’ANLA i complex de les piscines municipals d’estiu). Expedient 969
/2022.
5.    Dictamen de la proposta d’acord d’aprovació de la liquidació corresponent a l’exercici
2022 del contracte de concessió administrativa d’obra pública per a l’execució de les
obres de substitució de la xarxa de distribució d’aigua al casc de la població, i la gestió
del servei de subministrament domiciliari d’aigua potable del Municipi de Castellterçol
(Exp. 475/2020).

B)    ACTIVITAT DE CONTROL

6.    Restar assabentats dels Decrets dictats per l'Alcaldia, i dels reparaments formulats per
la Intervenció.
7.    Restar assabentats dels informes d'Intervenció i Tresoreria corresponents al quart
trimestre de l'exercici 2023 (Exp. 458/2023).
8.    Despatx ordinari.


C)    PRECS I PREGUNTES

 

 

Darrera actualització: 19.01.2024 | 15:26