Ampliació Borsa de treball - Neteja

Dimecres, 14 d'abril de 2021 a les 15:05

L'anunci de la convocatòria s'ha publicat al DOGC del dia 4 de març del 2021.

Publicació de l'acta del Tribunal Qualificador, amb la llista provisional de les puntuacions totals obtingudes per les persones aspirants, per ordre de major a menor.

Cas que no es presentin reclamacions en el termini de 5 dies, la llista s’entendrà elevada a definitiva i l’Alcaldia dictarà el Decret de constitució de la Borsa de Treball (ampliada).

En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 24 de febrer del 2021 s’han publicat les bases de la convocatòria del procés de selecció per a l'ampliació de la Borsa de treball de persones candidates a cobrir, en règim de contractació laboral temporal, els llocs de treball vacants i substitucions en la categoria de netejador/a de l’Ajuntament de Castellterçol, aprovades juntament amb la convocatòria per Decret de l’Alcaldia 67/2021, de data 10 de febrer del 2021.

Darrera actualització: 14.04.2021 | 15:03