Declaració Institucional Antifrau

Divendres, 24 de desembre de 2021 a les 00:00

Declaració institucional antifrau continguda en el Pla de Mesures Antifrau aprovat per Decret de l'Alcaldia 834/2021, de data 23 de desembre del 2021.

Un dels principals objectius de l'Ajuntament de Castellterçol és reforçar, dins l'àmbit de les seues competències, la política antifrau en el desenvolupament de les seues funcions. Per tant, l'Ajuntament, a través d'aquesta declaració institucional, vol expressar el seu compromís amb els més alts estàndards de compliment de les normes legals, ètiques i morals i la seva adhesió als més estrictes principis d'integritat, objectivitat i honestedat, de manera que la seva activitat és percebuda per tots els agents que es relacionen amb ella en oposició a el frau i la corrupció en qualsevol de les seves formes.

El personal de l'Ajuntament, en el seu caràcter d'empleats públics, assumeix i comparteix aquest compromís tenint entre altres deures els de “vetllar pels interessos generals, amb subjecció i observança de la Constitució i de la resta de l'ordenament jurídic, i actuar d'acord amb els següents principis: objectivitat, integritat, neutralitat, responsabilitat, imparcialitat, confidencialitat, dedicació al servei públic, transparència, exemplaritat, austeritat, accessibilitat, eficàcia, honradesa, promoció de l'entorn cultural i mediambiental, i respecte a la igualtat entre dones i homes” ( article 52 de la Llei 7/2017, del 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic).

L'Ajuntament persegueix amb aquesta política consolidar dins de l'organització una cultura que desterri tota activitat fraudulenta i que en faciliti la prevenció i la detecció, promovent el desenvolupament de procediments efectius per a la gestió d'aquests supòsits.L'Ajuntament posarà en marxa mesures eficaces i proporcionades de lluita contra el frau, basades en l'experiència anterior i l'avaluació del risc de frau.

Així mateix, procedirà a denunciar aquelles irregularitats o sospites de frau que es puguin detectar, a través dels canals interns de notificació i sempre en col·laboració amb el Servei Nacional de Coordinació Antifrau. Tots els informes es tractaran en la més estricta confidencialitat i d'acord amb les normes que regulen aquesta matèria.

En definitiva, l'Ajuntament de Castellterçol ha adoptat una política de tolerància zero amb el frau, establint un sistema de control intern dissenyat per prevenir i detectar, en la mesura del possible, qualsevol actuació fraudulenta i, si escau, esmenar-ne les conseqüències, adoptant per això els principis d'integritat, imparcialitat i honestedat en l'exercici de les seves funcions.

Darrera actualització: 24.12.2021 | 10:49