Mesures per contenir els brots aplicables a tot Catalunya

Dimecres, 14 d'octubre de 2020 a les 00:00

La situació epidemiològica de Catalunya obliga a adoptar mesures especials de contenció de l’activitat laboral i social i en matèria de salut pública per aturar la transmissió del virus de la COVID-19 i protegir la salut de la població del territori.

Aquestes mesures entraran en vigor en la data de la publicació al DOGC.

Trobades, reunions i desplaçaments

•          L'activitat social i els desplaçaments fora del domicili s'han de reduir al màxim possible. El contacte social s'ha de limitar als grups bombolla, és a dir, a grups de persones que es relacionen entre si generant un espai de confiança i seguretat:

- Bombolla de convivència: Grup de persones que conviuen sota el mateix sostre. Pot incloure també persones cuidadores i/o de suport per evitar l’aïllament social.

- Bombolla ampliada: Grup de persones de la bombolla de convivència més un(s) altre(s) grup(s) acotat i estable de persones, sempre les mateixes, amb qui la bombolla de convivència estableix relacions familiars, laborals, escolars i de lleure. 

•          Es prohibeixen les trobades i reunions de més de 6 persones, llevat que siguin convivents, tant en l’àmbit privat com en l’àmbit públic.

•          En les reunions que concentrin fins a 6 persones en espais públics no es permet el consum ni d’aliments ni de begudes.

•          No es consideren incloses en aquesta prohibició, sempre que compleixin les indicacions de seguretat aprovades pel PROCICAT:


- Les activitats laborals.

- Les activitats docents.

- Les activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars).

- Les activitats d’intervenció socioeducativa (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts).

- Les activitats de culte i els actes religiosos.

- Els mitjans de transport públic.

- El transport escolar.

- Les activitats culturals, d’arts escèniques i musicals, cinema o exposicions.

- Les activitats esportives.

- L’obertura de biblioteques, arxius, museus i monuments.

•          No poden participar en trobades i/o reunions persones amb símptomes de COVID-19 ni que estiguin en aïllament o quarantena.

•          S‘han de mantenir i extremar les mesures de proteció: mascareta, distància i rentat de mans. 

Àmbit laboral i professional

•          Cal prioritzar el teletreball i les reunions telemàtiques.

•          Si no és possible, cal aplicar mesures per garantir la distància de seguretat interpersonal: entrades i sortides esglaonades, flexibilitat horària...

•          En cas que no es pugui mantenir la distància, cal proporcionar a les persones treballadores els equips de protecció adequats al nivell del risc.

•          L'ús de mascareta:

- és obligatori en espais de treball d’ús públic o oberts al públic, o bé, en desplaçaments per l’interior.

- no és obligatori en espais de treball tancats al públic, un cop la persona sigui al seu lloc de treball i faci tasques que no comporten mobilitat.

•          Se suspèn la celebració de congressos i convencions.

Àmbit educatiu

•          Es mantenen les ctivitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i activitats d’intervenció socioeducativa (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent el transport escolar, amb l'aplicació rigorosa de les mesures definides als plans sectorials aprovats pel PROCICAT.

•          A les universitats, la docència teòrica passa a ser virtual.

Transport públic

•          El transport públic ha de mantenir la seva oferta al 100% encara que hi hagi una disminució de passatgers. Només es poden produir restriccions en horari nocturn.

•          Els usuaris no poden fer activitats que comportin treure’s la mascareta, com menjar.

•          Les estacions en espais tancats han d’oferir dispensadors de gel hidroalcohòlic.

Activitat comercial 

•          Els establiments i locals comercials minoristes han de reduir l’aforament al 30% de l'habitual. Si no és possible, només s'hi permet l'accés d'un sol client.

•          Els establiments amb una superfície superior a 400 m2 han de tenir controls d’accés.

•          En els centres comercials també hi ha d’haver sistema de control d’aforament i es restringirà l’accés i ús de zones recreatives com zones infantils, ludoteques o àrees de descans.

•          No es poden prestar serveis que impliquin contacte físic amb els clients, exepte que siguin essencials, sanitaris o sociosanitaris. Es prohibeixen els serveis de tractament de bellesa, excepte els serveis de perruqueria.

•          Es permeten sistemes de recollida al local i de repartiment al domicili. 

•          Se suspenen les fires comercials. 

Hostaleria i restauració

•          Se suspenen les activitats de restauració, excepte en hotels per a l'ús dels clients, centres sanitaris, socials i residencials, i menjadors socials. 

•          Es permet el lliurament a domicili o la recollida a l’establiment amb cita prèvia.

•          Als espais comuns dels hotels l'aforament s'ha de limitar al 50%.

Activitats culturals

•          Als espectacles d'arts escèniques i musicals, cinema o exposicions:

- L'aforament es redueix al 50%, tant en recintes tancats com a l’aire lliure.

- S'han de preassignar els seients.

- Cal portar un registre d’assistents.

- L'horari de tancament s'estableix a les 23:00h.

•          Les biblioteques, arxius, museus i monuments, romanen oberts subjectes a les mesures dels plans sectorials aprovats pel PROCICAT.

Activitats esportives

•          Les instal·lacions i equipaments esportius de caràcter lúdic:

- han de funcionar amb cita prèvia.

- han de reduir l'aforament al 50%.

•          Es prohibeix l’ús d’aquells equipaments esportius que no estiguin supervisats.

•          S'ajornen totes les competicions esportives, excepte les oficials i les professionals. 

Activitats lúdiques i recreatives

•          Es pot fer ús dels parcs i jardins públics i de les àrees de joc infantils fins a les a les 20:00h.

•          S'estableix el tancament de:

- parcs i fires d’atraccions

- establiments lúdics infantils

- sales de joc, casinos i bingos

•          Les festes majors queden suspeses.

 

Actes religiosos i cerimònies civils

•          Els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos casaments, serveis religiosos, cerimònies fúnebres, han de limitar l’assistència al 50% de l’aforament.

 

Activitats de lleure nocturn

•          Se suspèn l'obertura al públic dels locals i establiments que desenvolupen les activitats de discoteca, sala de ball, sala de festes amb espectacle, bar musical, karaoke, discoteques de joventut i establiments d'activitats musicals de règim especial i establiments públics amb reservats annexos.

•          Se suspenen també les activitats musicals amb pistes de ball o espais habilitats fora dels establiments establerts en l'apartat anterior.

 

Consum de tabac i alcohol a la via pública

•          No està permès fumar a la via pública o a l'aire lliure si no hi ha una distància de 2 metres. Aquesta limitació és aplicable també per a l'ús de qualsevol altre dispositiu d'inhalació de tabac, pipes d'aigua, catximbes o similars. 

•          Es prohibeix el consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública i a la resta d'espais oberts. 

 

Darrera actualització: 16.10.2020 | 09:00