Nova sessió ordinària del Ple Municipal avui 28 de març

Dimarts, 28 de març de 2023 a les 00:00

Es convoca una nova sessió ordinària del Ple municipal pel proper dimarts 26 de juliol, a les 20.30 h. a través de mitjans telemàtics.

L'ordre del dia de la sessió ordinària d'aquest mes de març serà el següent:

A) Part resolutiva

 1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior, ordinària 1/2023
  celebrada el dia 24 de gener de 2023

 2. Dictamen de la proposta d’acord d’aprovació de la modificació de crèdit
  2/2023 del pressupost general de la Corporació ( Exp. 297/2023)

 3. Dictamen de la proposta d’acord d’aprovació del Text Refós de la modificació
  del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal “Ajust dels vials previstos al
  planejament vigent a la realitat física de l’àmbit comprès entre els carrers Sant
  Francesc, plaça Sant Francesc i carretera de Granera”. ( Exp. 130/2020)

 4. Dictamen de la proposta d’acord d’aprovació de l’expedient de contractació
  del servei de neteja dels centres a càrrec de l’Ajuntament, i acord
  complementaris (Exp. 43/2021)

 5. Dictamen de la proposta d’acord d’aprovació de l’encàrrec de gestió al
  Consell Comarcal del Moianès del servei de migracions, acollida i vida digna
  compartida, i acords complementaris ( Exp. 1183/2022)

 6. Dictamen de la proposta d’acord d’aprovació de l’encàrrec de gestió al
  Consell Comarcal del Moianès del servei d’informació i atenció a les dones, i
  acords complementaris ( Exp. 1184/2022)

B) Activitat de control

 1. Restar assabentats dels Decrets dictats per l'Alcaldia, i dels reparaments
  formulats per la Intervenció

 2. Restar assabentats del Decret d'aprovació de la liquidació del pressupost
  general de la Corporació corresponent a l'exercici 2022 (EXp. 174/2023)

 3. Restar assabentats de de l’estat d’execució del pressupost del quart trimestre
  del 2022 (Exp 477/2022)

 4. Despatx ordinari

C) Precs i preguntes

Darrera actualització: 28.03.2023 | 11:38