Nova sessió ordinària del Ple Municipal avui 28 de març

Dimarts, 28 de març de 2023

Es convoca una nova sessió ordinària del Ple municipal pel proper dimarts 26 de juliol, a les 20.30 h. a través de mitjans telemàtics.

L'ordre del dia de la sessió ordinària d'aquest mes de març serà el següent:

A) Part resolutiva

 1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior, ordinària 1/2023
  celebrada el dia 24 de gener de 2023

 2. Dictamen de la proposta d’acord d’aprovació de la modificació de crèdit
  2/2023 del pressupost general de la Corporació ( Exp. 297/2023)

 3. Dictamen de la proposta d’acord d’aprovació del Text Refós de la modificació
  del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal “Ajust dels vials previstos al
  planejament vigent a la realitat física de l’àmbit comprès entre els carrers Sant
  Francesc, plaça Sant Francesc i carretera de Granera”. ( Exp. 130/2020)

 4. Dictamen de la proposta d’acord d’aprovació de l’expedient de contractació
  del servei de neteja dels centres a càrrec de l’Ajuntament, i acord
  complementaris (Exp. 43/2021)

 5. Dictamen de la proposta d’acord d’aprovació de l’encàrrec de gestió al
  Consell Comarcal del Moianès del servei de migracions, acollida i vida digna
  compartida, i acords complementaris ( Exp. 1183/2022)

 6. Dictamen de la proposta d’acord d’aprovació de l’encàrrec de gestió al
  Consell Comarcal del Moianès del servei d’informació i atenció a les dones, i
  acords complementaris ( Exp. 1184/2022)

B) Activitat de control

 1. Restar assabentats dels Decrets dictats per l'Alcaldia, i dels reparaments
  formulats per la Intervenció

 2. Restar assabentats del Decret d'aprovació de la liquidació del pressupost
  general de la Corporació corresponent a l'exercici 2022 (EXp. 174/2023)

 3. Restar assabentats de de l’estat d’execució del pressupost del quart trimestre
  del 2022 (Exp 477/2022)

 4. Despatx ordinari

C) Precs i preguntes

Darrera actualització: 28.03.2023 | 11:38