Nova sessió ordinària del Ple Municipal, dimarts 25 de juliol

Dilluns, 24 de juliol de 2023 a les 00:00

Es convoca una nova sessió ordinària del Ple municipal pel proper demà dimarts 25 de juliol, a les 20.30 h.

A) Part resolutiva
1. Presa de possessió de la Regidora del grup Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM), Sra. Meritxell Benedí Altés.
2. Aprovació , si escau, de l'acta de la sessió anterior, extraordinària 8/2023 celebrada el dia 11 de juliol de 2023.
3. Dictamen de la proposta d’acord d’aprovació del Compte General de la Corporació corresponent a l’exercici 2022 (Exp.174/2023).
4. Expedient 467/2023 Dictamen de la proposta d’acord d’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal 4, reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
5. Dictamen de la proposta d’acord de concessió d’una bonificació en la quota de l’ICIO corresponent a l’expedient número 472/2023 d’obres a l’Institut-Escola Castellterçol.
6. Dictamen de la proposta d’ acord de concessió d’una bonificació en la quota de l’ ICIO corresponent a l’expedient número 645/2023 d'obres a l’ Institut-Escola Castellterçol.
7. Dictamen de la proposta d’acord d’adjudicació del contracte de serveis servei de neteja de les dependències municipals, centres d’ensenyament i altres espais d’activitats lúdiques gestionats per l’Ajuntament de Castellterçol, i acords complementaris (Exp.43/2021).
8. Expedient 301/2020. Dictamen de la proposta d’acord d’aprovació de la liquidació definitiva dels serveis de gestió dels residus municipals i dels residus comercials prestats pel Consorci de Residus del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Castellterçol durant l’any 2022.
9. Dictamen de la proposta d’acord d’aprovació de les xifres oficials de població a 1 de gener de 2023 (Exp.374/2023).
10. Dictamen de la proposta d’acord d’aprovació del calendari de festes locals per l’any 2024 (Exp.709/2023).

B) Activitat de control
11. Restar assabentats dels Decrets dictats per l'Alcaldia, i dels reparaments formulats per la Intervenció.
12. Restar assabentats de l’estat d’execució del pressupost del segon trimestre de l'exercici 2023 (Exp. 526_2023).
13. Restar assabentats dels informes d'Intervenció i Tresoreria corresponents al segon trimestre de l'exercici 2023 (Exp. 458_2023).
14. Despatx ordinari.

Darrera actualització: 25.07.2023 | 10:10