Nova sessió ordinària del Ple Municipal, dimarts 3 d'octubre

Dimarts, 3 d’octubre de 2023

L'ajuntament convoca una nova sessió ordinària del Ple municipal per aquest dimarts 3 d'octubre, a les 20:30 h.

A) Part resolutiva

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior, ordinària 9/2023 celebrada el dia 25 de juliol de 2023. 

2. Dictamen de la proposta d'acord d'aprovació de la modificació de crèdit 5/2023 del pressupost general de la Corporació (Exp. 895/2023). 

3. Addenda al conveni interadministratiu per places de residència i de centre de dia de la residència municipal Josep Brugarolas amb la Generalitat de Catalunya, any 2023 (Exp. 872/2022). 

4. Pròrroga del conveni interadministratiu per places de residència i de centre de dia de la residència municipal Josep Brugarolas amb la Generalitat de Catalunya. Any 2024. (Exp. 862/2023). 

B) Activitat de control 

5. Restar assabentats dels Decrets dictats per l'Alcaldia, i dels reparaments formulats per la Intervenció. 

6. Despatx ordinari. 

Darrera actualització: 3.10.2023 | 12:59