Nova sessió ordinària del Ple Municipal el proper 26 de juliol

Dilluns, 25 de juliol de 2022 a les 00:00

Es convoca una nova sessió ordinària del Ple municipal pel proper dimarts 26 de juliol, a les 20.30 h. a través de mitjans telemàtics.

L'ordre del dia de la sessió ordinària d'aquest mes de juliol serà el següent:

A) Part resolutiva
1.Aprovació , si escau, de les actes de les sessions anteriors 3/2022 celebrada el dia 24 de maig i 4/2022 celebrada el dia 5 de juliol
2.Proposta d’acord d’aprovació de les xifres oficials de població a 1 de gener de 2022 (Exp. 287/2022)
3.Dictamen de la proposta d’acord d’aprovació del Compte General de la Corporació corresponent a l’exercici 2021 (Exp 197/2022)
4.Dictamen de la proposta d’acord d’aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Castellterçol per a l’adaptació dels usos establerts al Pla Especial de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable, i acords complementaris (Exp. 137/2021)
5.Dictamen de la proposta d’acord d’aprovació provisional del Pla Especial de Masies i Cases Rurals en sòl no urbanitzable, i acords complementaris ( Exp. 136/2021)
6.Dictamen de la proposta d’acord per deixar sense efecte l’aprovació inicial de la modificació puntual del PGOU de Castellterçol en l’àmbit del Polígon Industrial “El Vapor”, i acords complementaris (Exp. 1157/2020)
7.Dictamen de la proposta d’acord d’aprovació de la liquidació corresponent a l’exercici 2021 del contracte de concessió administrativa d’obra pública per a l’execució de les obres de substitució de la xarxa de distribució d’aigua al casc de la població, i la gestió del servei de subministrament domiciliari d’aigua potable del Municipi de Castellterçol ( Exp. 475/2020)

 

B) Activitat de control
8.Ratificació del Decret de l'Alcaldia núm. 372/2022 de 14 de juny, pel qual es resolt l'adhesió de Castellterçol al Grup D'acció Local " Associació pel desenvolupament Rural de la Catalunya Central " (Exp. 619_2022)
9.Restar assabentats dels Decrets dictats per l'Alcaldia, i dels reparaments formulats per la Intervenció
10.Restar assabentats de l’estat d’execució del pressupost del segon trimestre de l'exercici 2022 (Exp. 477_2022)
11.Restar assabentats dels informes d'Intervenció i Tresoreria corresponents al segon trimestre de l'exercici 2022 (Exp. 373_2022)
12.Mocions
13.Despatx ordinari

 

C) Precs i preguntes

 

Darrera actualització: 25.07.2022 | 09:29

Imatges