Mocions presentades

  • Mocions 2024:

ACTE PLE PL/2024/2:

10.1 MOCIÓ PER A LA COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES I LA IGUALTAT DE GÈNERE A CASTELLTERÇOL

Presentada conjuntament pels Grups Municipals Connectem Castellterçol, Castell en Positiu i Esquerra Republicana Castellterçol, al Registre de la Corporació en data 26 de març de 2024 (2024-E-RC-1220)

“Un any més commemorarem el Dia Internacional de les Dones, el 8 de març, una data d’homenatge als moviments a favor dels drets de les dones i de reivindicació per continuar fent evidents les desigualtats de gènere. Una reivindicació que va més enllà d’aquesta data i impregna els 365 dies de l’any, l’acció de les administracions públiques i de totes i cadascuna de les persones que conformen la nostra societat per assolir la plena igualtat.

Des de fa moltes dècades, els drets sexuals i reproductius han estat al centre de la lluita feminista a escala global. I és que el dret al propi cos és el dret més essencial de tots. Tant és així que el control sobre els nostres cossos i la nostra sexualitat ha estat i encara és un dels principals instruments del patriarcat per sotmetre les dones. Un control que, arreu del món, s’exerceix a través de la imposició de normes que condicionen la forma de viure la sexualitat i la reproducció de les dones, de l’estigmatització de les dissidències sexuals, de relegar el coneixement del propi cos i l’educació sexual a l’espai privat, de mites i tabús sobre processos tan naturals com la menstruació i el climateri, i d’una manca de recerca mèdica per diagnosticar i tractar adequadament les patologies que afecten especialment o exclusivament les dones.

Sí, el dret al propi cos és tan personal com polític. Per això ha d’estar al centre de l’agenda política. Sí, els drets sexuals i reproductius són drets humans, tal com va reconèixer la comunitat internacional als anys noranta. I per seguir avançant en la transformació feminista del país que empenyem amb força les entitats i les institucions, és essencial garantir uns drets que han costat molt d’aconseguir i conquerir-ne de nous.

Perquè mai més cap dona hagi de recórrer molts quilòmetres per accedir a qualsevol dels dos mètodes d’interrupció voluntària de l’embaràs. Perquè totes les dones tinguin accés gratuït a l’anticoncepció de llarga durada. Perquè s’acompanyi des de les institucions el dol gestacional i es trenqui un silenci social que fa més dolorosa encara aquesta pèrdua. Perquè l’educació sexual integral sigui accessible al llarg de tot el cicle vital, tant des de l’àmbit educatiu com comunitari, per conèixer millor el propi cos, per gaudir de la nostra sexualitat amb plena llibertat, sigui quina sigui la nostra orientació sexual o identitat de gènere, per promoure l’autocura de la salut i les decisions corresponsables, i per prevenir les violències sexuals i establir relacions sexoafectives basades en el respecte, la llibertat i el consentiment. Perquè s’erradiqui qualsevol forma de violència obstètrica o vulneració dels drets sexuals i reproductius, i perquè millori el diagnòstic precoç de l’endometriosi o l’acompanyament a la salut perinatal. Perquè totes les dones del país tinguin accés gratuït a productes menstruals reutilitzables i disposin d’informació de qualitat sobre la menstruació i el climateri. Perquè menstruar no comporti una despesa extra a les dones per acabar amb la pobresa menstrual, per cuidar-nos millor en totes les etapes de la vida i per tenir cura del planeta.

La violència masclista, en les seves diferents expressions, continua sent una realitat en l’àmbit laboral, en l’àmbit de la parella, en l’àmbit polític, en la publicitat, àmbit musical i en molts altres àmbits de la vida quotidiana.

La desigualtat de gènere es reforça, a més, amb la violència masclista, una eina d’opressió masculina que no és exclusiva d'una cultura, regió o d’alguna societat concreta del passat, sinó un fet real que trobem ben present arreu de tot el món. La violència que acaba en assassinat és només la punta de l’iceberg d’un fenomen molt més ampli que avarca: La violència física, psicològica, sexual, obstètrica i vulneració de drets sexuals i reproductius, econòmica, digital, de segon ordre i vicària.

S'ha de treballar per trencar aquest fenomen estructural arrelat a les relacions de poder desiguals entre homes i dones i lluitar per eliminar qualsevol mena de discriminació contra les dones. La transició d'un model patriarcal suportat per la supremacia masculina cap a un model igualitari és, com tots els canvis socials i culturals, un procés complex i llarg en el temps.

En el marc del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, reivindiquem tots els avenços assolits en aquests drets gràcies a la força dels feminismes. I també proclamem que el nostre país no farà ni un pas enrere davant les amenaces de l’extrema dreta i dels grups antigènere. Catalunya, i Castellterçol, és i seguirà sent capdavantera en la defensa dels drets sexuals i reproductius.

Per tots aquests motius, i per molts d’altres que s’han exposat en anteriors edicions del Dia Internacional de les Dones, els grups municipals de Connectem Castellterçol , Castell en positiu i Esquerra Republicana de Castellterçol, proposen al Ple d’aquest ajuntament l’aprovació dels següents acords:

Primer. L’Ajuntament de Castellterçol manifesta el seu compromís per continuar treballant pels drets de les dones, en col·laboració amb les entitats de dones del municipi i del territori, rebutjant qualsevol tipus de discriminació i violència, posant en marxa totes les eines i protocols que tenim a l’abast, donant compliment a la Llei Catalana 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació i al Reial Decret-llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l’àmbit laboral i de la ocupació.

Segon. Impulsar un Pla Local d’Igualtat de Gènere, d'acord amb la Llei 17/2015 d'igualtat de tracte i no discriminació i el Pla d'igualtat del Consell Comarcal del Moianès, per poder desplegar- ne les accions a partir del primer semestre del 2025 i garantir la perspectiva de gènere i LGTBI en l’elaboració i aplicació de les polítiques municipals que es duguin a terme al consistori, atenent a l’apoderament de les dones i la igualtat de gènere. El Pla haurà d’incloure també accions de col·laboració de l’Ajuntament amb els serveis socials i els serveis d’atenció a la dona per a l’abordatge dels possibles casos de violència masclista del municipi, previ estudi de les necessitats reals de col·laboració (ajut de transport per acudir als serveis corresponents i/o altres facilitats).

Tercer. Treballar amb les empreses del municipi per promoure l’elaboració de plans d’igualtat que facin possible la reducció de la bretxa salarial, la promoció de dones als càrrecs de decisió i l’adopció de mesures que permetin la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.

Quart. Treballar per la prevenció de qualsevol tipus de discriminació cap a les dones i de l’assetjament sexual o per raó de sexe en qualsevol espai, fent especial incidència en l’àmbit laboral, cultural i associatiu, i en els espais d’oci, mitjançant la creació i/o revisió de protocols de prevenció i abordatge de l’assetjament en compliment de la Llei Catalana 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes

Cinquè. Tolerància 0 al masclisme. Expressar públicament el rebuig a les violències masclistes de manera constant i inequívoca i col·locar un panell informatiu a les entrades del municipi, coincidint amb la data de 25 de novembre, dia internacional contra la violència de gènere, on s’expliciti: “Castellterçol no tolera les violències masclistes ni LGTBIfòbiques”.

Sisè. Plantejar alternatives en el disseny urbà que promocionin la seguretat i la convivència de les dones. Identificar i detectar zones i carrers poc il·luminats o que donen sensació de menys seguretat i aplicar les mesures corresponents.

Setè. Campanya de visualització de l’esport femení a Castellterçol . Promoure l’esport com a valor educatiu i saludable, accessible, inclusiu i de qualitat. Incloure als equipaments municipals articles d’higiene femenins.

Vuitè. Implementar formacions específiques a alumnes en totes les etapes educatives, al corresponent professorat i a les entitats d’educació no formal i educació en el lleure per prevenir les relacions abusives, les desigualtats per raó de sexe, gènere i orientació sexual, de forma permanent.

Novè. Donar suport a la iniciativa de la Vaga Internacional de Dones realitzada per les feministes de diferents països del món i convocada a Catalunya pel conjunt del Moviment Feminista i els sindicats majoritaris.

Desè. Impulsar accions per reduir la pobresa femenina. En aquest sentit, implementar polítiques que redueixin els casos de pobresa energètica que, en gran mesura, afecten a dones grans que viuen soles.

Onzè. Tenir la perspectiva de gènere com a eix central de les actuacions de l’Ajuntament i de les polítiques fetes des del govern municipal de forma transversal en totes les regidories

Dotzè. Denunciar la manca de finançament que pateixen els Ajuntaments per desenvolupar les polítiques d’igualtat de gènere que necessiten les nostres poblacions. Aquesta manca de finançament adequat, per part de la Generalitat de Catalunya i de l’Estat, es veu reflectida en la impossibilitat de contractar persones treballadores especialistes en feministes i de disposar de recursos per l’aplicació de les polítiques sectorials derivades.

Tretzè. Comunicar aquests acords a les associacions de dones i col·lectius feministes del municipi, als grups polítics al Parlament de Catalunya, a l’Institut Català de les Dones i a les entitats municipalistes”

Sotmesa a votació, per unanimitat, S’APROVA LA MOCIÓ.

 

10.2 MOCIÓ SOBRE EL DIA INTERNACIONAL DE L'ELIMINACIÓ DE LA DISCRIMINACIÓ RACIAL A CASTELLTERÇOL

Presentada conjuntament pels Grups Municipals Connectem Castellterçol, Castell en Positiu i Esquerra Republicana Castellterçol, al Registre de la Corporació en data 22 de març de 2024 ( 2024-E-RC-1186)

“L’Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar el 21 de març el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Discriminació Racial en record del mateix dia de 1960, quan la policia va disparar contra una manifestació pacífica que protestava per les lleis de l’apartheid a Sud Àfrica i va matar 69 persones.

Més de seixanta anys després d’aquella matança el racisme continua ben present arreu del món. És més, comprovem que hi ha un augment preocupant dels discursos racistes i discriminatoris i un cert desacomplexament en aquestes actituds, cosa que és una amenaça per la integritat de les persones, la cohesió social, la democràcia i els Drets Humans, i per tant ho hem d’abordar des de tots els àmbits, començant pel familiar, el veïnal i el local.

El racisme va molt més enllà de les actituds violentes d’una minoria de persones: és un sistema ben arrelat, que afecta a vegades de manera subtil i a vegades de manera evident i greu la vida de les persones. Un informe de l’Agència Europea de Drets Fonamentals demostra que les discriminacions per raó de la identitat ètnicoracial són freqüents en l’accés al treball (29%), l’habitatge (23%), l’educació (12%) o els béns i serveis (22%).

Segons dades dels Mossos d’Esquadra, els delictes d’odi amb la motivació racial són els més freqüents a Catalunya, després de l’LGBTI-fòbia, però tot i així, es calcula que només el 14% de les víctimes de racisme va denunciar l’incident. Per tant, aquesta situació de discriminació i de violència continua en gran part oculta.

Conscient d’aquesta situació, el Parlament de Catalunya va aprovar el 30 de setembre de 2020 la Llei d’Igualtat de Tracte i No-discriminació (Llei 19/2020), l’objectiu de la qual és eradicar qualsevol actuació o comportament que pugui atemptar contra la dignitat d les persones i contra el lliure desenvolupament i la lliure expressió. Per facilitar l’atenció de les persones es va obrir una Oficina. El Govern també va aprovar l’octubre de 2023 el Compromís per un país lliure de racisme, que inclou 70 mesures que han d’aplicar els departaments per corregir les desigualtats i vulneracions de drets que comporta el racisme.

En resum, els discursos d’odi, el tracte discriminatori i el menysteniment de persones pel simple fet de formar part d’una part o col·lectiu en concret són una vulneració intolerable dels drets humans i un atac a la societat en conjunt, i es fa servir per justificar sovint la manca d’accés real i en condicions d’igualtat als drets.

És per tot això que els grups municipals de Connectem Castellterçol, Castell en positiu i Esquerra Republicana Castellterçol proposen els següents acords:

ACORDS:

PRIMER. Declarar Castellterçol població lliure de qualsevol discriminació.

SEGON. Mostrar el rebuig a qualsevol expressió de caràcter racista o que impliqui discriminació racial o de qualsevol altra mena.

TERCER. Assumir el compromís de treballar per defensar sempre els valors de la convivència respectuosa amb la diversitat.

QUART. Aplicar una visió inclusiva en totes les polítiques municipals, revisant i modificant si cal aquells plans, festes, normatives, etc. que puguin tenir un biaix discriminatori o racista.

CINQUÈ. Vetllar de manera activa perquè no es produeixin actes de discriminació en cap servei o equipament de titularitat municipal o que estigui subvencionat amb fons públics.”

Sotmesa a votació, per unanimitat, S’APROVA LA MOCIÓ.

 

10.3 MOCIÓ DE SUPORT A LA PAGESIA CATALANA

Presentada conjuntament pels Grups Municipals Connectem Castellterçol, Castell en Positiu i Esquerra Republicana Castellterçol, al Registre de la Corporació en data 22 de març de 2024 (2024-E-RC-1187)

“La nostra pagesia ha dit prou. EI 6 de febrer de 2024 pagesos de Ies quatre demarcacions deI nostre país van sortir aI carrer per protestar contra un cúmuI de factors que eIs està ofegant. Si res no canvia, això obIigarà a moIts pagesos i pageses a abandonar Ia feina aI camp perquè no poden sobreviure.

La precària situació deI camp cataIà ve de IIuny. AIgunes causes de fons són eIs baixos preus de venda −que sovint estan per sota deI preu de cost−, eIs increments deIs costos de producció i I’excés de burocràcia.

Per posar−ne un exempIe, eIs requeriments de Ies diferents administracions generen una tripIe bretxa digitaI. D’una banda, hi ha qui no es pot permetre comprar eIs mitjans informàtics necessaris; d’aItra banda, hi ha qui no té Ia formació adequada per fer−Ios funcionar; i, finaIment, hi ha qui no té cobertura digitaI per fer eIs tràmits.

Aquesta situació encara s’ha agreujat més eIs darrers anys, amb Ia crisi cIimàtica i Ia sequera que estem patint, I’ineficient controI de Ies pIagues, i Ia nova poIítica agrària comuna, que no controIa com deuria Ies importacions. La fiscaIització i Ies exigències aIs productes provinents de fora de Ia Unió Europea és moIt més Iaxa, ja que no exigeix ni guarets, ni respecte a Ia biodiversitat. Això fa que eIs pagesos de casa nostra tinguin una competència desIIeiaI.

A més, en aquests dos darrers anys eIs pagesos han perdut gran part de Ies seves coIIites, precaritzant encara més Ia seva situació. Per exempIe, I’any 2022 es va perdre Ia meitat de Ia coIIita de cereaI i I’any passat es va perdre prop deI 70%. PeI que fa a I’oIiva, a I’any 2023 es va perdre entre eI 60 i eI 90% de Ia producció i peI que fa aI raïm va ser Ia pitjor coIIita en dècades.

No en va, en eIs darrers 10 anys, eI nombre de pagesos s’ha reduït en un 20% i Ia pobIació activa deI sector té una mitjana d’edat moIt eIevada, on gairebé Ia meitat tenen més de 65 anys i només un 9% en tenen menys de 40.

Per tant, no tenim eI reIIeu generacionaI garantit i és moIt probabIe que en dues generacions quedin moIt pocs pagesos per conrear i gestionar Ia terra de CataIunya. És qüestió de seguretat aIimentària, de controI de Ia massa forestaI i de tenir cura deI paisatge. En definitiva, d’equiIibri deIs ecosistemes.

Avui Ia pagesia fa un crit contra Ies institucions recIamant un tracte digne i un cIam a Ia societat per tenir eI prestigi que es mereixen. Hem de reconèixer que Ies diferents administracions púbIiques, eIs poIítics, eIs partits, eIs hem faIIat. ProbabIement, massa sovint, eIs representants poIítics hem desatès Ies seves demandes. Avui Ia pagesia de CataIunya pateix , IIuita per sobreviure i recIama que se’Is escoIti i ajudi.

Davant d’aquesta situació, Ies administracions púbIiques hem de ser faciIitadores i trebaIIar tot eI possibIe amb eIs nostres pagesos i pageses per ajudar−Ios a superar aquest context difíciI que fa massa anys que dura, i que ara s’ha vist encara més agreujat.

En cap cas hem de fer més difíciI Ia feina deI sector, ompIint−Ios de tràmits, moItes vegades excessius i que es podrien resoIdre amb decIaracions responsabIes. Això fa que per produir un quiIo de pomes, peres o cereaI, I’agricuItor hagi d’estar més hores a I’oficina responent requeriments inacababIes que aI camp trebaIIant.

La pagesia és Ia primera bauIa de Ia cadena de subministrament aIimentari i caI protegir−Ia. Perquè sense eIIa no tindrem producte IocaI i de quaIitat, destruirem moIts IIocs de feina i tindrem descuidat eI nostre territori.

Perquè Ia pagesia és i ha de ser un sector essenciaI de quaIsevoI societat, també a CataIunya on hi ha una IIarga tradició agrícoIa i ramadera a tot eI territori. Segons eI Cens Agrari faciIitat per I’IDESCAT amb dades de I’INE, CataIunya compta amb gairebé 55.000 expIotacions agrícoIes i més de 1,7 miIions d’hectàrees agràries que ens caI preservar.

És per tot això que eI grups municipaIs de Connectem CasteIIterçoI, CasteIl en Positiu i Esquerra RepubIicana CasteIIterçoI proposen eIs següents acords:

ACORDS:

Primer .- Mostrar pIe suport a Ia pagesia cataIana.

Segon.- Reconèixer que I’administració/ institucions, i en especiaI I’Ajuntament de CasteIIterçoI i eI ConseII ComarcaI deI Moianès i eI Consorci per Ia Promoció deIs municipis deI Moianès, hem de miIIorar Ia gestió, I’eficàcia i I’eficiència administrativa en eI dia a dia de Ia pagesia i mostrar totaI disponibiIitat per trebaIIar per Ia sostenibiIitat i viabiIitat deI sector.

Tercer.- Ceació d’una comissió de trebaII municipaI amb eI conjunt deIs grups municipaIs de I’Ajuntament de CasteIIterçoI i amb eI conjunt deI sector primari de CasteIIterçoI, per taI de trebaIIar pIegats per portar a terme poIítiques IocaIs que beneficiïn eI sector.

Quart.- Instar aIs nostres partits poIítics representats aI C.C. Moianès (Junts, CasteII en Positiu i Esquerra RepubIicana de CataIunya) i presents aI ParIament, a Ies diputacions, aI Congres, aI Senat, aI ParIament EU, a trebaIIar i IegisIar per protegir i potenciar Ia pagesia.

Cinquè.- Instar a Ia GeneraIitat de CataIunya, com a administració referent i, en segon terme, a I’Estat espanyoI i a Ia Unió Europea, a reduir Ia burocràcia envers Ia pagesia.

Sisè.- Instar a Ia GeneraIitat a fer front a Ies pIagues de fauna, gestionar Ia sequera per garantir Ia supervivència deIs cuItius i continuïtat de Ies expIotacions agràries i ramaderes, reduir Ies restriccions d’aigua aI primer sector i promoure sistemes per a una miIIor gestió deI ús de I’aigua, pagar urgentment eIs ajuts pendents, especiaIment eIs reIatius a Ia PAC.

Setè.- Reestructuració de I’Agència CataIana de I’Aigua per què Ia pagesia deI país tingui eI pes i Ia representativitat que es mereix dins aquest organisme.

Vuitè.- Instar a Ia GeneraIitat a trebaIIar per faciIitar eI reIIeu generacionaI de Ia pagesia, impuIsant una LIei CataIana de reIIeu generacionaI que faciIiti I’accés deIs joves a Ia terra i Ia viabiIitat de Ies expIotacions.

Novè.- Instar a Ies administracions competents a promoure preus justos, que garanteixin la sostenibilitat econòmica de les explotacions, incentius fiscaIs i noves Iínies de subvencions i ajuts per a cobrir necessitats especifiques deI sector.

Desè.- RepIantejar Ia LIei de I’Agència CataIana de Ia Natura per taI d’incorporar Ia sensibiIitat diversa de Ia pagesia deI País.

Onzè.- Suspensió deIs macroprojectes sobre sòI agrari i paratges verges, CataIunya és un país amb un percentatge de sòI agrari per habitant moIt reduït en comparació amb aItres països. ApIicació de Ia LIei 3/19 d’Ordenació deIs Espais Agraris per evitar I’ocupació de terres fèrtiIs.

Dotzè.- Instar aI Departament de Ia GeneraIitat en matèria d'agricuItura, I'aprovació deI PIa TerritoriaI SectoriaI Agrari, contempIat en Ia LLEI 3/2019, deI 17 de juny, deIs espais agraris, per taI de conèixer Ia productivitat i aptitud deIs sòIs agraris i aqueIIs que caI preservar per a I'ús excIusiu agrari, aturant eIs macroprojectes que eIs posin en risc, per així maximitzar Ia sobirania aIimentària de CataIunya.

Tretzè.- TrasIIadar aquests acords aIs Ajuntaments de Ia comarca deI Moianès, ConseII ComarcaI deI Moianès, Consorci per Ia Promoció deIs municipis deI Moianès, PIataforma Pagesa, aI Govern de Ia GeneraIitat de CataIunya sorgit de Ies pròximes eIeccions deI 12 de maig, aI Departament d'Acció CIimàtica, AIimentació i Agenda RuraI de Ia GeneraIitat de CataIunya, aI Ministerio de AgricuItura, Pesca y AIimentación deI Govern de I’Estat espanyoI; a Ia PIataforma 6F, Unió de Pagesos, Associació de Joves AgricuItors i Ramaders de CataIunya i Asociación Agraria Jóvenes AgricuItores; i a Ia Comissió d'AgricuItura, Ramaderia, Pesca, AIimentació i Món RuraI deI ParIament de CataIunya.”

Sotmesa a votació, per unanimitat, S’APROVA LA MOCIÓ.

 

  • Mocions 2023:  Cap grup municipal ha presentat mocions durant l’any 2023

  • Mocions 2022:

ACTE PLE PL/2022/3 :

14.- Mocions

14.1. Presentada conjuntament pel Grup Municipal CeP i Junts x CAT Castellterçol, a la mateixa sessió plenària, de data 24 de maig de 2021:

Moció del Consell Local per la República de Castellterçol - Granera que presenta als grups municipals independentistes per al proper Ple de l'Ajuntament de Castellterçol:

The New Yorker ha publicat recentment una investigació elaborada per Citizen Lab, el laboratori canadenc que estudia els controls d'informació que afecten la seguretat d'internet i que amenacen els drets humans.

En aquest informe es recull que almenys 65 persones vinculades a l'independentisme català han patit infeccions amb el programa espia conegut com a Pegasus, un programari elaborat per l'empresa israeliana NSO, que només és venut a estaments governamentals, és a dir, a estats.

L'ús il·legal, antidemocràtic i sistemàtic, els darrers anys, de programari espia dirigit contra polítics independentistes, activistes pels drets humans, periodistes i advocats, s’emmarca en la persecució molt més àmplia contra milers de ciutadans per l'únic fet de defensar la indepèndencia de Catalunya, de manera totalment pacífica.

Totes les forces democràtiques haurien d'alçar-se enfront de la vulneració de drets, especialment per a garantir l’expressió democràtica i evitar l’abús autoritari, il·legal i il·legítim contra qualsevol dissidència política.

Totes les idees democràtiques han de poder-se defensar amb llibertat, sense que els seus drets civils i polítics siguin violats per raons ideològiques.

Aquest cas d'espionatge polític suposa una flagrant vulneració dels drets fonamentals, tant individuals com col·lectius, que va en contra dels valors democràtics i de llibertat, civils i polítics que ha de representar i preservar l’Estat i la Unió Europea.

Per tots aquests motius, l'Ajuntament de Castellterçol:

a) Condemna l'espionatge polític que suposa una flagrant vulneració de drets humans fonamentals reconeguts, tant en l’àmbit intern com internacional, com són el dret a la intimitat o el secret de les comunicacions.

b) Manifesta el seu suport i tota la seva solidaritat a les almenys 65 persones que fins a dia d’avui se sap que han patit aquest espionatge polític a través del #CatalanGate.

c) Exigeix al Govern de l'Estat que investigui amb la màxima celeritat i transparència en els òrgans pertinents, que doni les explicacions necessàries i s'assumeixin les responsabilitats a tots els nivells pertinents davant d'aquesta pràctica il·legal d’espionatge contra la dissidència política, en aquest cas, contra membres del moviment independentista català.

d) Reclama l'adopció urgent per part de l’Estat de les mesures per erradicar l’espionatge polític antidemocràtic, i garantir així que cap persona pugui ser víctima d'espionatge i persecució per defensar un projecte polític.

e) Reafirma el seu compromís democràtic de defensar els drets i llibertats de la ciutadania i defensa que es respectin els tractats i els convenis internacionals per a la protecció dels Drets Humans i els Drets Civils i Polítics.

f) Adquireix el compromís de protegir i preservar els drets de les persones espiades, oferint suport i assessorament en les causes que s’obrin arran de les denúncies de les víctimes

Sotmesa a votació, per unanimitat dels assistents, S’APROVA LA MOCIÓ

14.2. Moció sobre consum estratègic institucional.

El Sr. MASSOT explica que resta sobre la taula mentre s’analitza la seva viabilitat i aplicabilitat, tenint en compte que es refereix a algunes practiques que ja es porten a terme de manera ordinària a l’Ajuntament. El Sr. PRATS es manifesta conforme a esperar a la seva validació.

ACTE PLE PL/2022/5

12.- Mocions

Moció per millorar la comunicació externa de l'Ajuntament de Castellterçol

Presentada pel Grup Municipal Junts x CAT Castellterçol, al Registre de la Corporació en data 19 de juliol de 2022 ( E-RC-2250). La moció és retirada de l'ordre del dia d’avui.

 

Darrera actualització: 10.04.2024 | 11:09
Darrera actualització: 10.04.2024 | 11:09