Ordenances Fiscals

En aquesta pàgina trobareu les ordenances fiscals, organitzatius i de serveis que s'hagin publicat pel municipi al BOPB i al DOGC des de l'any 1998 en format pdf.

També hi podreu trobar les ordenances fiscals vigents, publicades des de l'any 2001.

Ordenança 0. Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals

Ordenança 1. Impost sobre béns immobles

Ordenança 2. Impost sobre activitats econòmiques

Ordenança 3. Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Ordenança 4. Impost sobre increment de valor dels terrenys

Ordenança 5. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Ordenança 7. Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de les activitats

Ordenança 8. Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local

Ordenança 9. Taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans

Ordenança 11. Taxa per expedició de documents administratius

Ordenança 12. Taxa aprofitaments especials empreses explotadores de subministraments que afectin la generalitat del veïnat

Ordenança 14. Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena

Ordenança 15. Ocupació de terrenys d’ús públic amb  taules i cadires amb finalitat lucrativa

Ordenança 16. Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfic

Ordenança 17. Contribucions especials

Ordenança 18. Taxa per la prestació del servei de llar d’infants municipal

Ordenança 19. Preu públic  prestació servei estades a la residència municipal Josep Brugarolas

Ordenança 21. Preu públic per la prestació de serveis esportius a les instal·lacions esportives municipals

Ordenança 22. Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública

Ordenança 24. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues

Ordenança 25. Preu públic per a la prestació de serveis en espais municipals

 

Darrera actualització: 02.09.2020 | 16:57
Darrera actualització: 02.09.2020 | 16:57