Modificacions pressupostàries

Al llarg de la legislatura, el Ple municipal pot modificar el pressupost mitjançant modificacions de crèdit.

Aquestes es poden produir per diferents raons: canvis en els objectius inicials, insuficient dotació d’un o de diversos crèdits o bé per la seva duració temporal.

En la documentació adjunta es poden consultar els expedients de les modificacions de crèdit realitzades durant l’exercici pressupostari del 2020, d'acord amb el que disposa l'article 169 i 179.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

També es poden consultar al Portal de Transparència, en aquest enllaç.

Darrera actualització: 3.03.2022 | 16:22