Recollida selectiva porta a porta

Aquest sistema de recollida de deixalles es va implantar el 2008. El 2016, el percentatge de recollida al poble va ser del 75%, un dels més alts de Catalunya (la mitja està al voltant del 40%). El poble ja va superar l’objectiu de reciclar el 50% dels residus urbans recollits que marcava la Unió Europea pel 2020. Ara, entre tots hem d'intentar millorar aquest percentatge!

Què és la recollida selectiva?

La recollida selectiva porta a porta (PAP) consisteix en lliurar els residus –prèviament separats en origen- al servei municipal de recollida davant de la porta de casa, en uns dies i hores determinats per a cada fracció objecte d’aquest tipus de recollida.

És un model de recollida selectiva dels residus municipals que es fonamenta en el fet que els posseïdors dels residus (ciutadans/es, comerços, etc.) separen les diverses fraccions dels residus en origen, però en comptes de dipositar-les en uns contenidors que de forma permanent romanen a la via pública, les diverses fraccions són recollides directament en el punt de generació (la porta de l’habitatge o comerç) d’acord amb un calendari preestablert, i sobre la qual s’ha de poder efectuar un mínim control i seguiment.

Quins residus es recullen al poble? 

  • Fracció orgànica
  • Fracció de materials reciclables: vidre, paper i cartró, envasos...
  • Fracció resta o rebuig

Què es pot treure cada nit?

Nit de dilluns Orgànica
Nit de dimarts Paper i cartró
Nit de dimecres Orgànica i bolquers
Nit de dijous Envasos
Nit de divendres Orgànica i bolquers
Nit de diumenge Resta, envasos i bolquers

En cas de dubte, podeu consultar la web "Residu on vas?":  https://www.residuonvas.cat/

Darrera actualització: 29.04.2022 | 12:45